ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยเดินทาง

แจ้งเคลมออนไลน์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบ แล้วกดส่ง

แบบแจ้งอุบัติเหตุประกันภัยการเดินทาง

ดาวน์โหลด PDF

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ COVID-19
 • อ่านรายละเอียดคำถามที่พบบ่อยทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง คลิก

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลและกดบันทึก
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบ และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ก่อนส่งกรุณารวบรวมเอกสารประกอบอื่นๆและแบบฟอร์มทั้งหมดที่คุณกรอกเบื้องต้น กดส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาได้ที่แผนกสินไหม ที่อีเมลล์ axathai@axa.co.th

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยเดินทาง

1 แจ้งเคลมประกันการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ท่านสามารถแจ้งเคลมผ่านศูนย์รับแจ้งของบริษัทฯ (AXA Hotline) ได้ที่หมายเลข Tel. 0-2118-8111 (ตลอด 24 ชม.)

2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
 2. ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
 5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  1.1 ใบรับรองแพทย์
  1.2 ใบมรณบัตร
  1.3 รายงานชันสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
  1.4 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
  1.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. ค่ารักษาพยาบาล *** กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
  2.1 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
  2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
  2.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 3. ความล่าช้าในการเดินทาง
  3.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  3.2 หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
  3.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 4. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
  4.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  4.2 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  4.3 ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
  4.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  5.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  5.2 เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
  5.3 ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
  5.4 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  5.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 6. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง / เงินสดและเช็คเดินทาง
  6.1 บันทึกประจำวันตำรวจ
  6.2 หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้Œขนส่งหรือผู้Œจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
  6.3 ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
  6.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน