ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยเดินทาง และสวัสดีไทยแลนด์

เอกสารเคลมประกันภัยเดินทาง และคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง สำหรับลูกค้าสวัสดัไทยแลนด์
คำถามที่พบบ่อยทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง สำหรับลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ
เอกสารเคลมฟอร์ม
 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมฟอร์ม สำหรับประกันภัยการเดินทางเข้าในประเทศ สวัสดี ไทยแลนด์ คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสารเคลมฟอร์ม สำหรับประกันภัยการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยเดินทาง

1 ดาวน์โหลด และกรอกเคลมฟอร์มให้ครบถ้วน
2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
2. ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  1.1 ใบรับรองแพทย์
  1.2 ใบมรณบัตร
  1.3 รายงานชันสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
  1.4 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
  1.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. ค่ารักษาพยาบาล
  2.1 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
  2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
  2.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 3. ความล่าช้าในการเดินทาง
  3.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  3.2 หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
  3.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 4. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
  4.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  4.2 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  4.3 ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
  4.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  5.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  5.2 เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
  5.3 ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
  5.4 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  5.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 6. การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
  6.1 บันทึกประจำวันตำรวจ
  6.2 หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่งหรือผู้จัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
  6.3 ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
  6.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 จัดส่งเอกสารประกอบการเรียกสินไหมทดแทน

สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันสวัสดีไทยแลนด์)
414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันการเดินทาง)
414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
5 กรณีประสงค์ขอให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

● อีเมล์:  customer.support@axa.co.th
● หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8111

บริษัทฯจะทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)