ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยเดินทาง

แจ้งเคลมออนไลน์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบ แล้วกดส่ง

แบบแจ้งอุบัติเหตุประกันภัยการเดินทาง

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลและกดบันทึก
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบ และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ก่อนส่งกรุณารวบรวมเอกสารประกอบอื่นๆและแบบฟอร์มทั้งหมดที่คุณกรอกเบื้องต้น กดส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาได้ที่แผนกสินไหม ที่อีเมลล์ axathai@axa.co.th

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยเดินทาง

1 แจ้งเคลมประกันการเดินทางตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2118-8111
 2. นอกเวลาทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาติดต่อ ศูนย์ AXA Hotline 0-2206-5488 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
 2. ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
 3. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
 6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  1.1 ใบรับรองแพทย์
  1.2 ใบมรณบัตร
  1.3 รายงานชันสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
  1.4 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
  1.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. ค่ารักษาพยาบาล *** กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
  2.1 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
  2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
  2.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 3. ความล่าช้าในการเดินทาง
  3.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  3.2 หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
  3.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 4. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
  4.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  4.2 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  4.3 ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
  4.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  5.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  5.2 เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
  5.3 ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
  5.4 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  5.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 6. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง / เงินสดและเช็คเดินทาง
  6.1 บันทึกประจำวันตำรวจ
  6.2 หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้Œขนส่งหรือผู้Œจัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
  6.3 ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
  6.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน