ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยเดินทาง และสวัสดีไทยแลนด์

เอกสารเคลมประกันภัยเดินทาง และคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง สำหรับลูกค้าสวัสดัไทยแลนด์
คำถามที่พบบ่อยทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง สำหรับลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ
เอกสารเคลมฟอร์ม
 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมฟอร์ม สำหรับประกันภัยการเดินทางเข้าในประเทศ สวัสดี ไทยแลนด์ คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดเอกสารเคลมฟอร์ม สำหรับประกันภัยการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยเดินทาง

1 ดาวน์โหลด และกรอกเคลมฟอร์มให้ครบถ้วน
2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยเดินทาง
2. ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเพื่อโอนค่าสินไหมทดแทน
5. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  1.1 ใบรับรองแพทย์
  1.2 ใบมรณบัตร
  1.3 รายงานชันสูตรพลิกศพและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
  1.4 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
  1.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. ค่ารักษาพยาบาล *** กรุณานำส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น
  2.1 ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
  2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
  2.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 3. ความล่าช้าในการเดินทาง
  3.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  3.2 หนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
  3.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 4. ความล่าช้าในการเดินทาง
  4.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
  4.2 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  4.3 ใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
  4.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 5. ความล่าช้าในการเดินทาง
  5.1 หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  5.2 เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
  5.3 ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
  5.4 หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
  5.5 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 6. ความล่าช้าในการเดินทาง
  6.1 บันทึกประจำวันตำรวจ
  6.2 หนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่งหรือผู้จัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
  6.3 ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
  6.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 จัดส่งเอกสารประกอบการเรียกสินไหมทดแทน

สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันสวัสดีไทยแลนด์)
1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23
ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

**ไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านช่องทางอีเมล**

สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ที่

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันการเดินทาง)
1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23
ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

**ไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านช่องทางอีเมล**

4 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน