ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับ COVID-19

กรณียกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้เอาประกันภัยติดเชื้อ COVID-19 จะเคลมอะไรได้บ้าง?

หากผู้เอาประกันภัยพบว่าตัวเองได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็น COVID-19 จริงก่อนวันเดินทางและเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้ ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือ ค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนได้จากที่ใดและการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง

 

กรณีผู้เอาประกันภัยมีความกังวลใจไม่อยากเดินทาง ขอยกเลิกกรมธรรม์และขอค่าเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่?

ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว ผู้เอาประกันไม่สามารถขอคืนเบี้ยประกันภัยได้ หลังจากที่มีการออกกรมธรรม์ไปแล้ว

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเลื่อนความคุ้มครองก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับได้

ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี ผู้เอาประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ และขอคืนเบี้ยประกันภัยได้ตามข้อ 2.7.3 (เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป)

 

กรณีเป็นไข้หวัดและรอผลตรวจเชื้อไวรัสต้องเดินทางวันนี้หรือพรุ่งนี้และแพทย์แนะนำว่าควรงดการเดินทาง จะเคลมอะไรได้บ้าง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเลื่อนความคุ้มครองก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับได้ แต่ไม่สามารถเคลมในหัวข้อใดได้

ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองหากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นหากแพทย์ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นการเจ็บป่วยร้ายแรง เช่น COVID-19 แต่หากเป็นเพียงผู้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังหรือกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น และได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง กรมธรรม์ภายใต้หมวดนี้จะยังไม่คุ้มครอง

 

 

 

 

กรณีสายการบินเลื่อนไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเดินทางล่าช้า จะเคลมอะไรได้บ้าง ?

ผู้เอาประกันไม่สามารถเคลมในหัวข้อใดได้

ภายใต้หมวดความล่าช้าในการเดินทาง กรมธรรม์จะคุ้มครองการล่าช้า 8 ชั่วโมงติดต่อกัน อันเนื่องมาจาก

1.         สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

2.         การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

3.         การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

 นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นดังนี้ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของประเทศใดๆ

ดังนั้นสายการบินเลื่อนไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

 

กรณีสายการบินยกเลิกไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง จะเคลมอะไรได้บ้าง?

ผู้เอาประกันไม่สามารถเคลมในหัวข้อใดได้

ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองหากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นกรณีสายการบินยกเลิกไฟล์ทจึงไม่คุ้มครอง

 นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นดังนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล

 

ก่อนเดินทาง กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเดินทางแต่มีคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลหรือสายการบินว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน Fit to Fly จะเคลมค่าตรวจสุขภาพได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันไม่สามารถเคลมในหัวข้อใดได้

เนื่องจากหากยังไม่เริ่มเดินทางกรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง อีกทั้งการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยและแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็น COVID-19 กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

หมวดค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทจะคุ้มครองค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่ทำไว้กับบริษัท

หมวดการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะพิจารณาให้ตามผลประโยชน์และภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ และวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 และต้องกักตัวในโรงแรม จะคุ้มครองค่าที่พักของโรงแรมหรือไม่?

กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองค่าที่พักของโรงแรม แต่อย่างไรก็ตาม หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แอกซ่าจะคุ้มครองค่ารักษา เช่น ค่าแพทย์ ค่ายา

 

กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ และวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 และต้องนำตัวส่งสถานพยาบาลโดยรถพยาบาล จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลหรือไม่?

หากต้องมีการนำตัวส่งสถานพยาบาลโดยรถพยาบาล กรมธรรม์จะคุ้มครองภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกกักตัวไว้ไม่ให้เข้าประเทศปลายทางกรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

ในระหว่างถูกกักตัวหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกไฟล์ท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หรือ Operational Reasons หรือ Technical Issue เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ จะเคลมอะไรได้บ้าง?

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง เนื่องจากภายใต้หมวดความล่าช้าในการเดินทาง กรมธรรม์จะคุ้มครองการล่าช้า 8 ชั่วโมงติดต่อกัน อันเนื่องมาจาก

1.         สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

2.         การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

3.         การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นดังนี้ ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของประเทศใดๆ

ดังนั้นสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกไฟล์ทจึงไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นข้างต้น

 

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจกลับก่อนกำหนด สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จะเคลมอะไรได้บ้าง?

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง เนื่องจากหมวดลดจำนวนวันเดินทางจะให้ความคุ้มครองกรณีหากจำนวนวันเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกลดจำนวนลงภายหลังจากได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว และมีสาเหตุจากการเสียชีวิตการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิตของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส

 

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และคาดว่าจะอยู่ต่อในต่างประเทศจนเกินระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครอง สามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองได้หรือไม่?

สามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดเพื่อขอขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยชำระเบี้ยเพิ่มเติม

ทางบริษัทไม่รับรองการขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากการขอขยายระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับประกันภัยของแอกซ่า และแอกซ่าจะไม่พิจารณาเคลมที่ผู้เอาประกันทราบอยู่แล้ว ก่อนที่จะขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย และการขอขยายระยะเวลาจะต้องดำเนินการในระยะเวลา หรือก่อนกรมธรรม์สิ้นสุด และชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

และไม่อนุญาติให้ซื้อประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองด้วยตนเอง เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์จะต้องเริ่มวันคุ้มครองที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยตนเองจะไม่มีความคุ้มครองในทุกกรณี

กรมธรรม์นี้จะมีการขยายระยะเวลาโดยอัติโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยกรมธรรม์จะขยายระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน จากวันที่เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้ตามความเห็นของแพทย์

 

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ ไม่รวมถึง ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเที่ยวบิน ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

 

หากต้องการขยายระยะเวลาเอาประกันโดยต้องการให้คุ้มครองตามแผน ที่ซื้อไว้ทุกหมวดความคุ้มครอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง เนื่องจากผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ 15 วัน มีบางหัวข้อไม่คุ้มครอง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อขอขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ทางบริษัทไม่รับรองการขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากการขอขยายระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับประกันภัยของแอกซ่า และแอกซ่าจะไม่พิจารณาเคลมที่ผู้เอาประกันทราบอยู่แล้ว ก่อนที่จะขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย และการขอขยายระยะเวลาจะต้องดำเนินการในระยะเวลา หรือก่อนกรมธรรม์สิ้นสุด และชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

และไม่อนุญาติให้ซื้อประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองด้วยตนเอง เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์จะต้องเริ่มวันคุ้มครองที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยตนเองจะไม่มีความคุ้มครองในทุกกรณี

 

หากต้องการขยายระยะเวลาเอาประกันมากกว่า 15 วัน จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อขอขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ทางบริษัทไม่รับรองการขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากการขอขยายระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับประกันภัยของแอกซ่า และแอกซ่าจะไม่พิจารณาเคลมที่ผู้เอาประกันทราบอยู่แล้ว ก่อนที่จะขอขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัย และการขอขยายระยะเวลาจะต้องดำเนินการในระยะเวลา หรือก่อนกรมธรรม์สิ้นสุด และชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

และไม่อนุญาติให้ซื้อประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองด้วยตนเอง เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์จะต้องเริ่มวันคุ้มครองที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยตนเองจะไม่มีความคุ้มครองในทุกกรณี

 

ระหว่างเดินทาง กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเดินทางแต่มีคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลหรือสายการบินว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพหรือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน Fit to Fly จะเคลมค่าตรวจสุขภาพได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้วยังรู้สึกไม่สบาย หรือ บาดเจ็บต้องการรักษาต่อเนื่องจะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

กรมธรรม์จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากการรักษาตัวที่ต่างประเทศ หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลและติดตามอาการในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากถึงประเทศไทย โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยในหมวดค่ารักษาพยาบาล หรือไม่เกิน 7 วันติดต่อกัน แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

 

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้วรู้สึกไม่สบาย ไม่เคยรักษาที่ต่างประเทศมาก่อน จะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

สำหรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย กรมธรรม์จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากต่างประเทศเท่านั้น กรณีรักษาครั้งแรกในประเทศไทย กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง

 

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกกักตัวไว้หลังจากถึงประเทศไทยกรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย

กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

1.         การสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

2.         ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ

3.         ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย

กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง หากเกินระยะเวลาเอาประกันภัย

 

 

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้วรู้สึกกังวลใจ จึงไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 จะเคลมค่าตรวจได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้ว 1-2 สัปดาห์เริ่มรู้สึกไม่สบายเป็นไข้ ไอ จะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

 

หากต้องการติดต่อบริษัทในเรื่องของการทำเคลมจะสามารถทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

-        เข้าเว็บไซต์ WWW.AXA.CO.TH โดยคลิกที่เมนู บริการลูกค้า > แจ้งเคลม > แจ้งเคลมประกันกันภัยการเดินทาง เพื่อดาวน์โหลดเคลมฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม หรือ คลิกที่นี่

-        แจ้งเคลมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Line Official: @axathailand โทร: 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

-        ส่งอีเมล์แจ้งเคลมได้ที่ travelclaimsonline@axa.co.th

-        สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่น อาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

 

หากต้องการติดต่อบริษัทในเรื่องของการยกเลิกกรมธรรม์หรือขยายความคุ้มครองกรมธรรม์จะสามารถทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

-        Line Official: @axathailand

-        Email: axathai@axa.co.th

-        โทร: 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง