ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันภัยความรับผิดของผู้รับจัดการขนส่ง

ปกป้องความเสี่ยงจากการจัดการขนส่งสินค้า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ครอบคลุมค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของสินค้า จากความผิดพลาดในการจัดการขนส่งและ/หรือค่าปรับศุลกากร, ค่าปรับอื่นและอากรต่างๆ
  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการถูกเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก ที่ได้Œรับความเสียหายจากการปฎิบัติหน้าที่ในการขนส่ง
  • ช่วยเหลือค่าทนายความจากการถูกเรียกร้องโดยเจ้าของสินค้า

สอบถามข้อมูล หรือซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้รับจัดการขนส่ง ได้ที่ marine&tradecredit@axa.co.th

ตารางความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยและความรับผิดตามสัญญาขนส่ง ต่อสินค้าที่รับจัดการขนส่งและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงค่าปรับทางศุลกากร ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันเกิดจากการดำเนินการ หรือให้บริการตามสัญญาขนส่ง ภายในอาณาเขตคุ้มครองที่ตกลงไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยผู้รับจัดการขนส่ง ดังนี้

1. เพื่อความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าสำหรับของที่อยู่ในระหว่างการขนส่งและโดยยานพาหนะขนส่งตั้งแต่เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับมอบของไว้ในความครอบครองจนกระทั่งเสร็จสิ้นการส่งมอบสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาการขนส่ง
2. เพื่อความสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า จากการดำเนินการดังต่อไปนี้ ณ สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่จัดเก็บชั่วคราว (หากมี) นับแต่ของได้นำเข้ามา ณ สถานที่ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการขนส่ง
2.1 การดำเนินการจัดเก็บหรือรับฝากของ
2.2 การบรรจุหรือหีบห่อของ
2.3 การขนถ่ายของออกจากตู้สินค้าหรือยานพาหนะขนส่ง การบรรจุหรือรวบรวมของเข้าตู้สินค้าหรือการจัดเรียงของขึ้นยานพาหนะขนส่ง และ
3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
4. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

_______________________________________

ตารางความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดของผู้รับจัดการขนส่ง

แบบ FH Protection

ความคุ้มครอง แผน FLDH1 แผน FLDH2 แผน FLDH3 แผน FLDH4 ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ความรับผิดรวม (Cargo Liabilitis/Error & Omission)

1.1 สินค้า (Cargo Liabilities)

4,000,000

9,000,000

14,000,000

19,000,000

Cargo 10% of Loss min. 50,000.00 THB

1.2 ความผิดพลาดและการละเว้น (Error & Omission)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

E&O 10% of Loss min. 75,000.00 THB

2. ค่าปรับศุลกากร และ/หรือค่าปรับและอากรอื่นๆ (Customs Fines and/or others Fines & Duties)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10% of Loss min. 50,000.00 THB

3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third party Liabilities)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10% of Loss min. 50,000.00 THB

4. ค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายด้านคดีความ (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย) Claim and legal expense (not over 10% of loss)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาคุ้มครอง (Total aggregate policy period)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี (Annual Premium)

75,000

87,500

90,000

100,000แบบ FL Protection

ความคุ้มครอง แผน FLDL1 แผน FLDL2 แผน FLDL3 แผน FLDL4 ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

ความรับผิดรวม (Cargo Liabilitis/Error & Omission)

1.1 สินค้า (Cargo Liabilities)

4,000,000

9,000,000

14,000,000

19,000,000

Cargo 10% of Loss min. 30,000.00 THB

1.2 ความผิดพลาดและการละเว้น (Error & Omission)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

E&O 10% of Loss min. 50,000.00 THB

2. ค่าปรับศุลกากร และ/หรือค่าปรับและอากรอื่นๆ (Customs Fines and/or others Fines & Duties)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10% of Loss min. 30,000.00 THB

3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third party Liabilities)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10% of Loss min. 30,000.00 THB

4. ค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายด้านคดีความ (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย) Claim and legal expense (not over 10% of loss)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาคุ้มครอง (Total aggregate policy period)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี (Annual Premium)

100,000

125,500

150,000

175,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ไม่คุ้มครองความหรือสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อวินาศกรรม การประกาศกฎอัยการศึก
  • ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนในนามของผู้เอาประกันภัย
  • ไม่คุ้มครองเงินสด เงินแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรืออัญมณีทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น
  • ไม่คุ้มครองความรับผิดภายใต้สัญญาการรับขนที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย, กฎข้อบังคับ, ธรรมเนียมปฏิบัติ, อนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือใบตราส่ง
  • การชดใช้จำกัดความรับผิดไว้ ตามจำนวนหีบห่อสินค้าหรือน้ำหนักของสินค้า