ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

เหมาะสำหรับการสมัครขอรับใบอนุญาตด้วยวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ตรงตามข้อกำหนดในการสมัครขอรับใบอนุญาตธรุกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 16 บาท
 • ให้ความคุ้มครองทั้งการเดินทางท่องเที่ยวแบบ เดินทางเข้าประเทศ เดินทางภายในประเทศ และเดินทางออกนอกประเทศไทย
 • คุ้มครองกีฬาอันตราย
 • ขยายความคุ้มครองจากอาหารเป็นพิษ

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เหมาะสำหรับการสมัครขอรับใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยแผนความคุ้มครองจากอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท และให้ความคุ้มครองทั้งการเดินทางท่องเที่ยวแบบ เดินทางเข้าประเทศ เดินทางภายในประเทศ และเดินทางไปต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ axathai@axa.co.th หรือโทร 02-118-8111

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงกีฬาอันตราย

500,000

500,000

500,000

การรักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ

100,000

100,000

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

100,000

100,000

100,000

จำนวนวันคุ้มครองสูงสุดต่อการเดินทาง

1 วัน / 15 วัน

หมายเหตุ

 • จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ 100 คน ต่อกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับจำนวนวันคุ้มครองสูงสุด 15 วันต่อการเดินทาง
 • จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ 200 คน ต่อกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับจำนวนวันคุ้มครองสูงสุด 1 วันต่อการเดินทาง
 • ผู้เอาประกันภัยทุกคนต้องอยู่ภายใต้แผนความคุ้มครองเดียวกัน และผู้ถือกรมธรรม์ประกัยภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบรายชื่อผู้เอาประกันภัยก่อนเริ่มต้นการเดินทางทุกครั้ง
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางในจังหวัด ประเทศ หรืออาณาเขตดังต่อไปนี้
  o   จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
  o   อัฟกานิสถาน, เบลารุส, ไครเมีย (รวมถึงเซวัสโตปอล), คิวบา, อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป), เกาหลีเหนือ, รัสเซีย, ซีเรีย, เวเนซุเอลา, พม่า และยูเครน เฉพาะภูมิภาคโดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคอร์ซอน และ ซาปอริฌเฌีย
  o   ประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือ ได้รับการคว่ำบารตทางการค้า หรือ เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัย เป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย