ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ สามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตรฟรี !

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ สามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตรฟรี !

เงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตร

1) สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบิดาและมารดาที่ซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์

2) บิดาและมารดาจะต้องทำการซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ที่มีทุนประกันภัยเท่ากัน และทำการซื้อเพื่อให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์เริ่มขึ้นภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยบุตรจะได้รับความคุ้มครองที่มีทุนประกันและระยะเวลาความคุ้มครองเท่ากันกับบิดาและมารดา

3) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือใช้คนละนามสกุล หรือในกรณีที่เป็นการรับอุปการะบุตร บิดาและมารดาจะต้องแสดงเอกสารที่ระบุ หรือแสดงถึงตามที่ระบุในข้อ 6 ของเงื่อนไขฉบับนี้

4) บุตรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องเป็นบุตรที่มีอายุระหว่าง 15 วัน-22 ปี และยังไม่สมรสตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนบุตรที่จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง

5) ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิต้องทำการติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับสิทธิผ่านทาง AXA Call Center 02 118 8111 หรือ อีเมล axathai@axa.co.th เท่านั้น

6) ผู้ประสงค์ขอรับสิทธิต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการขอรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตร

6.1 หมายเลขกรมธรรม์พร้อมชื่อของผู้เอาประกันภัยที่เป็นบิดาและมารดา

6.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรของบุตรที่จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง

6.3 สำเนาเอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือใช้คนละนามสกุล หรือในกรณีที่เป็นการรับอุปการะบุตร)

7) เงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตรและเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

8) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
AXA Customer Service 02 118 8111
Facebook: AXAThailand
Line Official: @axathailand

หมายเหตุ สำหรับการผ่อนชำระ เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ ซิตี้แบงค์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตกรุงศรี (ไม่รวมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์), บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารทีเอ็มบีธนชาต, บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และมียอดซื้อรวมอากรแสตมป์ และภาษี ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์