ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สมาร์ทคอนโด ประกันภัยคอนโด

ปกป้องคอนโดของคุณ

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • แอกซ่าให้ความคุ้มครอง คอนโดของคุณ ครอบคลุมทุกภัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากน้ำ แผ่นดินไหวและลูกเห็บ
  • คุ้มครองค่าเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เงินชดเชยสำหรับค่าที่พักชั่วคราว
  • คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกจากการโดนสุนัขหรือแมวของผู้เอาประกันทำร้าย

แผนประกันสมาร์ทคอนโดแอกซ่า พร้อมปกป้องบ้าน ชีวิต และทรัพย์สินของคุณ เลือกแผนประกันของแอกซ่า คุ้มครองคอนโดและทรัพย์สินคุณอย่างอุ่นใจไร้กังวล

CheckPrice

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลัก

1. การประกันภัยความเสี่ยงภัย สำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย1

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บและอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก2

1.2 กระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ การลักทรัพย์จากตัวอาคาร3

1.3 ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (เมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคาร)

2. ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม (ทุนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินจำนวนทุนประกันรวม)

2.1 ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า3

2.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

2.3 ความเสียหายหรือสูญหายของอัญมณีหรือทอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย

2.4 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

2.5 การขนย้ายซากทรัพย์สิน

2.6 ค่าวิชาชีพในการประเมินราคาการซ่อมแซม

2.7 ความเสียหายของทรัพย์สินในขณะขนย้ายไปซ่อมแซม

2.8 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว

3. การประกันภัยเงิน

การสูญเสียของเงินภายในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์3

4. การประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคลภายในประเทศไทย5

4.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4.2 ขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากไฟไหม้ ภัยระเบิดและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)สำหรับทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

4.3. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากการโดนสุนัขหรือแมวของผู้เอาประกันภัยทำร้าย

ความคุ้มครองพิเศษ

1. การประกันภัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ณ สถานที่เอาประกันภัย

2. การประกันภัยเงินชดเชยสำหรับลูกจ้างในบ้าน

การประกันภัยเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

3. การประกันภัยกระจก (กระจกที่ติดตั้งถาวร)

เนื่องมาจากสาเหตุภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ และ/หรืออุบัติเหตุ

4. คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการบาดเจ็บหรือตายของสัตว์เลี้ยง

สุนัข แมว หรือนกของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การเฉี่ยวและ/หรือชนของยวดยานพาหนะ หรือแผ่นดินไหว ภายในสถานที่เอาประกันภัย

5. ความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์แบบพกพาที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย

อุปกรณ์แบบพกพา เช่น โน๊ตบุค แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องวีดีโอ

6. น้ำท่วม4

คุ้มครองทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม

_______________________________________

เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้อตกลงความคุ้มครอง

¹ คุ้มครองทุกภัยที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
² ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท
³ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์
⁴ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
⁵ คุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยเท่า

เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภันภัยทุกครั้ง