ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่ามอบสิทธิพิเศษขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทำความสะอาดและ / หรือบริการฆ่าเชื้อ สำหรับลูกค้าประกันภัยบ้าน และคอนโด

แอกซ่ามอบสิทธิพิเศษขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทำความสะอาดและ / หรือบริการฆ่าเชื้อ สำหรับลูกค้าประกันภัยบ้าน และคอนโด

______________________________________________________________________________________________

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยบ้าน และคอนโด แอกซ่า ประกันภัย ขอมอบสิทธิพิเศษขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและ / หรือบริการฆ่าเชื้อ เฉพาะกรณีที่พบว่าในบ้านที่อยู่อาศัยของท่านมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

______________________________________________________________________________________________

เงื่อนไขการรับสิทธิ์:

1. จะต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัยบ้าน และประกันภัยคอนโด (เฉพาะแผนสมาร์ทโฮม และสมาร์ทคอนโด) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดโดยไม่เกิน 8,000 บาท ตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย

3. กรมธรรม์ที่ระยะเวลายังมีผลบังคับ และมีการยืนยันผู้ป่วย COVID-19 ที่สถานที่เอาประกันภัย

4.. ผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการยืนยัน จะต้องเป็นผู้เอาประกันที่ระบุในกรมธรรม์ หรือ ครอบครัวของผู้เอาประกัน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันที่อาศัยอยู่กับผู้เอาประกัน ครอบครัวหมายถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงบุตร บุพการี หรือ บุพการีของคู่สมรส

5. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท จะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ต่อหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัย ถึงแม้จะมีหลายสถานที่เอาประกันภัยหรือการมีผู้ป่วย COVID-19 หลายคน ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันก็ตาม

6. บริการทำความสะอาดและ / หรือการฆ่าเชื้อจะต้องดำเนินการโดย บริษัท ทำความสะอาดมืออาชีพ ณ สถานที่ ของผู้เอาประกัน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นับจากวันที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 (ตามที่ อ้างถึงในเว็บไซต์ศูนยก์ารบริหารจัดการสถานการณ์ COVID- 19 (CCSA)

7. ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งเคลมให้บริษัทประกันภัยภายใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการยืนยันผู้ป่วย COVID-19  โดยแนบเอกสารดังนี้

- ผลการตรวจ COVID-19 ที่ระบุการติดเชื้อเป็น บวก

- หลักฐานที่อยู่อาศัย

- หลักฐานแสดงตัวตน และความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือลูกจ้าง

- ใบเสร็จค่าบริการในการทำความสะอาดและ / หรือบริการฆ่าเชื้อสำหรับสถานที่เอาประกันภัย (โดยระบุสถานที่และขอบเขตการบริการ

8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

9. เงื่อนไขแคมเปญและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

______________________________________________________________________________________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- AXA Customer Service 02 118 8111
- Facebook: www.facebook.com/AXAThailand
- Line Official: @axathailand