ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สมาร์ทโฮม

ไร้กังวลทั้งคุณและบ้าน

เช็คราคา

ประกันบ้าน สมาร์ทโฮม คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากน้ำ, น้ำท่วม, ภัยจากควัน ,แผ่นดินไหว, ลมพายุ, ลูกเห็บ และจากอุบัติเหตุอื่นๆ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติทุกชนิด

 • คุ้มครองสิ่งของมีค่าเช่น อัญมณี ทองคำและเงินสด

 • คุ้มครองเหตุโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ

 • เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

ความคุ้มครองหลัก

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บและอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก2

  • กระจกติดตั้งถาวรที่เสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะ การลักทรัพย์จากตัวอาคาร3

  • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (เมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคาร)

  • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า3

  • การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

  • ความเสียหายหรือสูญหายของอัญมณีหรือทอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย

  • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

  • การขนย้ายซากทรัพย์สิน

  • ค่าวิชาชีพในการประเมินราคาการซ่อมแซม

  • ความเสียหายของทรัพย์สินในขณะขนย้ายไปซ่อมแซม

  • ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว

  • การสูญเสียของเงินภายในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์3

  • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  • ขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากไฟไหม้ ภัยระเบิดและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)สำหรับทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

  • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรืออนามัยบุคคลภายนอก และ/หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากการโดนสุนัขหรือแมวของผู้เอาประกันภัยทำร้าย

 • ความคุ้มครองพิเศษ

  • คุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ณ สถานที่เอาประกันภัย

  • การประกันภัยเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ

  • เนื่องมาจากสาเหตุภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ และ/หรืออุบัติเหตุ

  • สุนัข แมว หรือนกของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การเฉี่ยวและ/หรือชนของยวดยานพาหนะ หรือแผ่นดินไหว ภายในสถานที่เอาประกันภัย

  • อุปกรณ์แบบพกพา เช่น โน๊ตบุค แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ หรือกล้องวีดีโอ

  • คุ้มครองทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม

 • _______________________________________________________

  โปรโมชั่นประกันภัยบ้าน Covid-19

  _______________________________________________________

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้อตกลงความคุ้มครอง

  ¹ คุ้มครองทุกภัยที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  ² ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท
  ³ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์
  ⁴ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเหตุการณ์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
  ⁵ คุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยเท่า

  เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

  คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภันภัยทุกครั้ง