ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยสุขภาพ

ขั้นตอนการส่งเอกสารเคลมประกันสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
 • รายละเอียดคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

  กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารการเคลมตามหมวดหมู่
 • เตรียมเอกสารการเคลมตามหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ก่อนส่งกรุณารวบรวมเอกสารประกอบอื่นๆ และแบบฟอร์มทั้งหมดที่คุณกรอกเบื้องต้น ส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาได้ที่แผนกสินไหม

  บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันภัยสุขภาพ)
  414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยสุขภาพ

1 กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ
 1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ Hotline Service หมายเลข 0-2119-4055
 2. กรมธรรม์อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ Hotline Service หมายเลข 0-2119-4059
2 กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลนอกเครือข่ายของบริษัทฯ (กรุณารวมรวบและนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
3 การนำส่งเอกสาร และช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมประกันภัยสุขภาพ)
414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 • กรณีติดตามสินไหม: กรุณาติดต่อ  02-118-8111 เพื่อติดตามผลการพิจารณา
 • กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสุขภาพ กรุณาส่ง e-mail ถึง health-claims@axa.co.th
 • กรณีติดตามสินไหม กรุณาติดต่อ  02-118-8111  แจ้งขอให้ทบทวนผลการพิจารณา
 • กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสุขภาพ กรุณาส่ง e-mail ถึง health-claims@axa.co.th และ complaintunit@axa.co.th
4 ระยะเวลาของขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ. (ฉบับปรับปรุง 24 มกราคม 2566)