ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ พร้อมบริการปรึกษาหมอออนไลน์
  • รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • รับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับแผนครอบครัว ซึ่งรวมถึง บิดา-มารดา คู่สมรส และ บุตร
  • เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย่อนภาษีได้

ฮัลโหล เฮลธ์ ประกันสุขภาพที่เติมความมั่นใจให้คุณจากโรคติดเชื้อจากระบบต่างๆและอุบัติเหตุ

ตารางความคุ้มครอง

ประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ

ตารางความคุ้มครองประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ ฮัลโหล เฮลธ์

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (บาท/คน)

32,000

80,000

160,000

320,000

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

1. การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีอยู่รักษาตัว เป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

1,600

2,400

3,200

4,800

2. การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีอยู่รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

1,600

2,400

3,200

4,800

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

3. การรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อเฉียบพลัน กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน และไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี)

-

400

500

600

4. การรักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน และไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี)

-

800

1,000

1,200

การปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine Consultation)

5. การปรึกษาแพทย์ทางไกล /ต่อปี (สูงสุด 1 ครั้ง ต่อวัน)

3 ครั้ง

5 ครั้ง

7 ครั้ง

9 ครั้ง

6. ยาตามใบสั่งยาจากแพทย์ จากการปรึกษาแพทย์ทางไกล /ต่อปี

-

-

1,000

2,000

ผลประโยชน์อื่นๆ

การเสียชีวีต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)

20,000

50,000

80,000

100,000

เบี้ยประกันภัยรายปีเริ่มต้น

2,072 บาท

4,592 บาท

7,509 บาท

9,204 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 89 ปี) ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง
2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 30 วัน (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
3. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
4. รับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ประกันภัย/ท่าน
5. ส่วนลดครอบครัว สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์) ดังนี้
  ● ส่วนลด 5% สำหรับสมาชิก 3-4 ท่าน
  ● ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก 5-7 ท่าน
  ● ส่วนลด 15% สำหรับสมาชิก 8 ท่านขึ้นไป
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
7. ให้ความคุ้มครองค่าบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine consultation) โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทเท่านั้น
8 จ่ายผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ระบุไว้

_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine consultation) โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทเท่านั้น

ท่านสามารถใช้บริการปรึกษาหมอออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น“Doctor Anywhere” ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.axa.co.th/th/Doctor-Anywhere

หากท่านสนใจซื้อประกันโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ ฮัลโหล เฮลธ์สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล คลิก

ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ครอบครัวให้กับสมาชิกในครอบครัวดังนี้:

• บิดา-มารดา (สูงสุด 2 ท่าน หากไม่ได้สมัครพร้อมคุ่สมรส และ สูงสุด 4 ท่าน หากสมัครพร้อมคู่สมรส)

• คู่สมรส (สูงสุด 1 คนต่อกรมธรรม์)

• บุตรอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ (ไม่จำกัดจำนวน)

ส่วนลดครอบครัวจะถูกคำนวณดังนี้ เมื่อซื้อกรมธรรม์สำหรับสมาชิกทุกท่านภายใต้เล่มกรมธรรม์เดียวกัน:

• ส่วนลด 5% เมื่อมีสมาชิก 3-4 ท่าน

• ส่วนลด 10% เมื่อเมื่อมีสมาชิก 5-7 ท่าน

• ส่วนลด 15% เมื่อเมื่อมีสมาชิก 8 ท่านขึ้นไป

ผู้สมัครไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือส่งผลการตรวจสุขภาพ ในการสมัครประกันภัยนี้

กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย 30 วัน ทั้งนี้ ความคุ้มครองเริ่มต้นทันทีในวันถัดไปสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายแอกซ่า คลิก

กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD), ผุ้เอาประกันต้องสำรองจ่าย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยท่านสามารถยื่นขอพิจารณาแบบ E-Direct Claim ผ่านทางอีเมล และสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://www.axa.co.th/th/health-insurance-claim