ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

AXA Compulsory Insurance for Long Stay Visa

แผนประกันสุขภาพ สำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay Visa O-A,O-X ระยะเวลา 10 ปี)
  • คุ้มครองการรักษาพยาบาล กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุดถึง 600,000 บาท
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนเกินผลประโยชน์ร้อยละ 90
  • คุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกสูงสุดปีละ 45,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัดต่อครั้ง) สูงสุดถึง 60,000 บาท/ครั้ง
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาท

ประกันสุขภาพเป็นประกันที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือมากกว่า ที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทยทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay) และพำนักระยะยาว 10 ปี and Non-Immigrant Visa "O-X" (Long Stay 10 years) โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ดูข้อมูลแอกซ่า LONG STAY VISA เพิ่มเติมได้ ที่นี่

______________________________________________________________________________________________

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กรุณากรอกข้อมูล