ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

สวิตซ์แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์สูงสุดสำหรับคุณและครอบครัว

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 30 ล้านบาท
  • ความคุ้มครองเริ่มต้นทันที
  • เลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเอเชีย หรือ ทั่วโลก ยกเว้นอเมริกา
  • คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
  • คุ้มครองอุบัติเหตุ และ ฉุกเฉินภายนอกอาณาเขต
  • เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย่อนภาษีได้

ตารางความคุ้มครอง


ประกันสุขภาพ แอกซ่า สวิตซ์แคร์

ที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทั่วไป มีความคุ้มครองที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 3.5 ล้านบาท และสูงสุดถึง 30 ล้านบาทต่อปี ช่วยให้คุณอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ให้การดูแลค่าห้องพัก สำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนวัน ตามแผนประกันที่ท่านเลือก

นอกจากนี้แอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย ด้วยประกันสุขภาพที่ดูแลคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ หายห่วง ซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่าได้แล้ววันนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)


_______________________________________

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ สวิตซ์แคร์

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (บาท/คน)

3,500,000

7,500,000

15,000,000

30,000,000

ความคุ้มครองหลัก : ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)

1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

6,000

8,000

10,000

12,000

- ห้องผู้ป่วยวิกฤติ

2. ค่าที่พักสำหรับผู้ปกครอง (ต่อวัน สูงสุด 30 วัน/ปี)

3,000

3,000

3,000

3,000

3. การพยาบาลพิเศษ หรือการพักฟื้นที่บ้าน (ผลประโยชน์สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์)

90,000

90,000

90,000

90,000

4. ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

5. ค่าธรรมเนียมแพทย์

6. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด

- การปลูกถ่ายอวัยวะ

- การฝัง หรือ การใส่อวัยวะเทียม

- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบถาวร

7,500

15,000

- การติดตั้งอุปกรณ์ แขน ขา เทียม (ทุก 3 ปี)

15,000

30,000

7. การรักษาแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย (ผลประโยชน์สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์) /(ระยะเวลารอคอย 12 เดือน)

300,000

750,000

1,500,000

8. การรักษาโรคทางจิตเวช แบบผู้ป่วยใน (ระยะเวลารอคอย 10 เดือน)


สูงสุด 20 วัน


สูงสุด 30 วัน

9. การรักษาโรคเอดส์/เอชไอวี (HIV) แบบผู้ป่วยใน (ระยะเวลารอคอย 24 เดือน)

300,000

600,000

10. การรักษาความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด สำหรับทารกแรกเกิด (ผลประโยชน์สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์)

300,000

600,000

ความคุ้มครองหลัก : กรณีไม่ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

11. การรักษาโรคมะเร็ง และการล้างไต แบบผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก

12. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ การผ่าตัดเล็ก

13. เวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน /โรค)

14. ค่ารักษาพยาบาลก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (ภายใน 90 วัน)

60,000

120,000

ความคุ้มครองหลัก : ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากภาวะฉุกเฉิน

15. รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน

16. การทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

17. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง (ภายใน 24 ชั่วโมง)

3,750

7,500

15,000

18. การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ภายนอกอาณาเขตความคุ้มครอง (สุงสุด 30 วันต่อการเดินทาง)

1,125,000

2,813,000

5,625,000

11,250,000

19. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ในประเทศ และ ระหว่างประเทศ (IEMA)

20. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2)

200,000

200,000

200,000

200,000

ความคุ้มครองเสริม : ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

75,000

90,000

150,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์ (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

1,500 บาท/ครั้ง

3,000 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

ค่ายาผู้ป่วยนอกตามใบสั่งแพทย์ (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่น เช่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การเอ็กซ์เรย์ หรือการตรวจเลือด (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

การตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจด้วยเครื่อง MRI หรือ CT หรือ PET (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

การรักษาแบบจัดกระดูก การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy) ฝังเข็ม แพทย์แผนจีน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคของเท้า และการรักษาโดยนักโภชนาการ หรือ โภชนากร

60,000

60,000

กายภาพบำบัด ตามคำสั่งแพทย์ (ต่อครั้ง)

750
สูงสุด 10 ครั้ง

1,500
สูงสุด 10 ครั้ง

1,500
สูงสุด 20 ครั้ง

การดูแลสุขภาพ : การรับวัคซีนป้องกันโรค และ การตรวจสุขภาพ

4,500

9,000

ความคุ้มครองเสริม : ผลประโยชน์ ทันตกรรม การรักษาสายตา และการคลอดบุตร (เมื่อซื้อความคุ้มครองทั้ง IPD & OPD) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี สำหรับการรักษาด้านทันตกรรม

6,000

12,000

24,000

48,000

- การรักษาด้านทันตกรรมทั่วไป

- การรักษาด้านทันตกรรมเฉพาะทาง (ระยะเวลารอคอย 6 เดือน) โดยมีค่าใช้จ่ายร่วม 20%

การรักษาสายตา (ระยะเวลารอคอย 6 เดือน)

3,000

6,000

12,000

18,000

การตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร (ระยะเวลารอคอย 10 เดือน)

- การตั้งครรภ์ และ การคลอดบุตร

15,000

30,000

60,000

120,000

- ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์

480,000

✓ จ่ายตามจริงตามผลประโยชน์สูงสุด
✗ ไม่คุ้มครอง


เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน และไม่เกิน 70 ปี (ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)
2. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


_______________________________________


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Customer Service 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)