ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

            บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “แอกซ่า” หรือ “เรา”) ใส่ใจกับความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเต็มที่

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึงวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลา และเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนใดที่เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงเป็นส่วนตัว และปลอดภัย ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเรา และสิทธิ์ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกว่า PDPA

นอกจากนี้ บุคคลใด ๆ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อให้ท่านกระทำการแทนพวกเขา ควรได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

สำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีชื่อในกรรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ท่านรับทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นตามวัตถุประสงค์เพียงเท่าที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านนโยบายฉบับนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจในสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรามากขึ้น เราอาจจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อยู่เป็นระยะ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล เทคโนโลยีใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัว ท่านควรจะตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของเรา อยู่เป็นระยะเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยมิชักช้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

 

1.        หลักการความเป็นส่วนตัว

เมื่อเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก

 

2.        เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง โดยมีสองช่องทางหลักที่เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน คือจากการที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตัวท่านเอง และจากการที่เราขอให้บุคคลหรือองค์กรอื่นแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่เรา ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้กับเราสามารถรวมถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านเขียนไว้ในใบคำขอ หรือหากท่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในที่สำหรับ
ให้แสดงความคิดเห็นของเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเครดิต หรือจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โปรดดูช่องทางที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านล่างนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • จากการกรอกแบบสอบถาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • จากการกรอกแบบให้ผลตอบกลับและแสดงความคิดเห็น
 • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ารับบริการใด ๆ จากเรา
 • เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • ผ่านใบเสนอราคาและใบคำขอเอาประกัน
 • ผ่านคุกกี้ และโปรแกรม Tracking อื่นใดที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์กับท่าน ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้
 • เมื่อท่านให้รายละเอียดข้อมูลของท่านกับเราไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • เมื่อท่านเข้าร่วมในโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดของเรา

นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
 • จากบุคคลภายนอก รวมถึง

o     สมาชิกครอบครัวของท่าน กรณีที่ท่านอาจจะเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้

o   บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล

o   บุคคลภายนอกซึ่งช่วยเราในการตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

o   บุคคลภายนอกอื่น ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการแบ่งประเภทของผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด และ

o   บุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลที่เราอาจใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัย และการเลือกความเสี่ยง

 

3.        เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ เช่น กรณีท่านมีความสนใจซื้อประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยการเดินทาง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านขับ หรือสถานที่ที่ท่านวางแผนจะเดินทางไป และสำหรับประกันสุขภาพ เราอาจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่าน ในบางกรณี เราอาจขอและ/หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้แก่ท่านเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือรายละเอียดคำพิพากษาของศาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อท่าน ในกรณีที่มีชื่อบุคคลอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลดังจะกล่าวด้านล่างนี้อันเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นด้วยหากมีความเกี่ยวข้องกับการประกันภัยของท่านหรือบริการที่ท่านขอรับจากเรา

ในกรณีที่เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลบุคคลอื่นใดที่ระบุและมีชื่อในกรมธรรม์ของท่านและความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้ถือกรมธรรม์
 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะทางการเงินของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น รายละเอียดกรมธรรม์เดิมหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์เดิม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านและความเกี่ยวข้องในเรื่องอันเป็นเหตุในการเรียกร้องดังกล่าว
 • ข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้ โปรแกรม Tracking หรือเทคโนโลยีอื่นใด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลความสนใจทางการตลาดของท่าน (Marketing preferences)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและสังคมของท่าน (Lifestyle and social circumstance) ได้แก่ ความสนใจของท่าน เช่น ท่านเล่นกีฬาหรือไม่ สถานะทางครอบครัว หรือจำนวนผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ข้อมูลสุขภาพร่างกาย หรือสุขภาพจิตของท่าน ณ ปัจจุบัน หรือในอดีตที่ผ่านมา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมถึงประวัติการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด การดำเนินคดี ผลการพิจารณาและโทษทางคดีอาญา (การตัดสินว่ากระทำความผิดอาชญากรรม การลงโทษเกี่ยวกับการล้มละลายและทางด้านการเงินอื่น ๆ ในอดีต เช่น คำพิพากษาของศาล)

 

4.        เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยหลักเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์ให้แก่ท่าน รวมถึงเพื่อให้บริการที่เหมาะสมแก่ท่านตามสถานการณ์ของท่าน ดังนั้น หากท่านมีปัญหาใด ๆ เราจะมีเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไว้พร้อมสำหรับการให้บริการต่อท่าน และเราสามารถรายงานความคืบหน้าและจำนวนค่าสินไหมทดแทนของท่านได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านจากการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัยได้

อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลอื่น ๆ ว่าทำไมเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ภายใต้ฐานทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • การประมวลผลมีความจำเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน เช่น เพื่อการประเมินใบคำขอเอาประกันภัย และการจัดเตรียมให้ท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับผลประโยชน์ การบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์ของท่าน การให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การให้ใบเสนอราคา การจัดการและชำระค่าสินไหมทดแทน และการติดต่อกับท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่าน เราจะไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย หรือดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้
 • กรณีที่เรามีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น เมื่อผู้กำกับดูแลเรา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้เรามีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการติดต่อใด ๆ กับท่าน การสอบสวนการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัย การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีที่เราจะดำเนินการฟ้องร้องคดี
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เราจะทำให้แน่ใจว่าความจำเป็นทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่รบกวนสิทธิและเสรีภาพของท่าน และจะไม่ทำให้ท่านได้รับความเสียหายใด ๆ
 • กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เนื่องจากมีความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

โดยปกติ เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลสุขภาพ) หรือเมื่อเราจะดำเนินการให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น) ซึ่งจะเป็นการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หากเราขอความยินยอมจากท่าน เราจะอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการขอความยินยอมดังกล่าว หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในบางกรณี เราจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการบริการบางอย่างของเรา ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่สามแก่เรา เราอาจจะขอให้ท่านยืนยันว่าบุคคลที่สามนั้นได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อให้ท่านกระทำการแทนได้

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแอกซ่าได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

5.        เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรสองประเภท คือ บริษัทในกลุ่มแอกซ่า และบุคคลภายนอกกลุ่มแอกซ่า

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากเราแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ให้กับบุคคลภายนอกกลุ่มแอกซ่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและจะถูกใช้เพียงเพื่อสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เรากำหนดไว้เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือของเรา

เพื่อการให้บริการแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแบ่งปันให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารธุรกิจทั่วไป ความมีประสิทธิภาพ และความถูกต้อง หรือเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การฉ้อฉลประกันภัย ตลอดจนข้อจำกัดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เราอาจใช้การเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud storage solutions) ในประเทศสิงคโปร์ที่ซึ่งเราหรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมีศูนย์เก็บข้อมูลอยู่ (ตามแต่กรณี) เพื่อทำให้แน่ใจว่าการปฎิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังจะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึง

o     ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในนามของท่านกรณีที่ท่านไร้ความสามารถหรือไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้) หรือบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ตัวแทนประกันภัยของท่าน หรือทนายความของท่าน

o   กรณีที่ท่านระบุชื่อบุคคลหนึ่งเพื่อติดต่อกับเราในนามของท่าน (เช่น เครือญาติของท่าน) เมื่อท่านได้แจ้งให้เราทราบถึงบุคคลติดต่อดังกล่าว บุคคลนี้จะสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของท่าน (รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการยกเลิกกรมธรรม์) และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ในนามของท่าน

o   คู่ค้าประกันภัยของเรา เช่น ตัวแทนของเรา กล่าวคือ ตัวแทน นายหน้า ผู้รับประกันภัยอื่น ผู้รับประกันภัยต่อ ธนาคารนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) หรือบริษัทอื่นที่กระทำการขายประกัน

o   บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการกรมธรรม์ประกันภัยและการบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

o   บุคคลภายนอกที่ให้ข้อมูลที่เราใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัย และการเลือกความเสี่ยง

o   หน่วยงานตรวจสอบการฉ้อโกง หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการฉ้อโกง

o   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย กรณีเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม

o     บุคคลภายนอกผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผู้ให้บริการจัดการเอกสาร และที่ปรึกษาทางภาษี

o   ผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

o   ที่ปรึกษาและสถาบันการเงิน

o     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานฯ ได้ที่ www.oic.or.th)

o   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

o     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

o   ผู้ประเมินความเสียหาย

o   ผู้ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพของท่าน

o   ตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้

o   หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิต

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะจัดให้มีมาตรการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่เรากำหนด และตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่เราได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

1.     เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรณีที่มีคำสั่งศาล มีหน้าที่ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ

2.     เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา (รวมถึงการฉ้อโกง) หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ

3.        มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้

กรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศไทย และในทุกกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง ในการนี้ บริษัทจะจัดทำสัญญากับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เพียงพอ และในบางครั้งบางคราวที่บริษัทจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับข้อมูลที่อยู่นอกประเทศไทย โดยบริษัทจะอ้างอิงฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เช่น การทำประกันการเดินทาง บริษัทอาจติดต่อท่านระหว่างการเดินทาง

 6.        เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าไร

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา โดยส่วนใหญ่ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี หลังจากการดำเนินความสัมพันธ์ของเรากับท่านได้สิ้นสุดลง

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางกรณี บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือสถิติ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

7.        สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถขอรับสำเนา ขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือจะอธิบายเหตุผลในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา โดยปกติ เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน และเราจะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะมีคำขอเป็นอย่างอื่น

 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตามข้อมูลล่าสุดที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 8. ของนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม คำขอของท่านจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางกรณี เราอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่าเราไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกตามที่ท่านระบุไว้ด้วยเหตุบางประการ ทั้งนี้ เมื่อเราดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านแล้ว บุคคลภายนอกผู้รับโอนย่อมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้หากท่านคัดค้านวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 8. ของนโยบายฉบับนี้ โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ เช่น เราต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตอบกลับคำขอของท่านทุกกรณีผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านแจ้งให้เราทราบในคำขอการใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว และหากเป็นกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นผ่านช่องทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านในบางกรณีอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านหรือให้บริการบางอย่างต่อท่านได้อีกต่อไป และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของท่าน รวมถึงที่เกี่ยวกับกรณีใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ท่านได้ใช้สิทธิของท่านหากความสามารถของเราในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของท่านได้รับผลกระทบและเสียหาย ในกรณีที่กรมธรรม์ของท่านถูกยกเลิก บริษัทจะดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของท่าน

8.       รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 02 – 118 – 8111

(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ 9.30 – 18.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: dpo@axa.co.th

ช่องทางการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : https://direct.axa.co.th/PDPA

                                            

9.       แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของท่านได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งเราให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันได้มาตรฐานในระดับสากล เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ และจะไม่ขายข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่นใด และในกรณีที่มีคำร้องขอจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ภารกิจของเรา คือการให้ความช่วยเหลือท่านในฐานะลูกค้าของเราในการใช้ชีวิตของท่านด้วยความสบายใจยิ่งขึ้น โดยการคุ้มครองท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่าน และทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกังวล การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเรานั้นจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงเหล่านี้ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านได้ และเพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่านได้

ในโลกทุกวันนี้ จำนวนข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถยกระดับการให้บริการของเราต่อท่านขึ้นไปอีกระดับผ่านการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย เหมาะสมเฉพาะตัว ด้วยกระบวนการที่นำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีนี้ เราเชื่อมั่นว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งในโอกาสนี้ และนี่คือเหตุผลที่เราพิจารณาและให้ความสำคัญในการแบ่งปันให้แก่ท่านเกี่ยวกับหลักการที่จะแนะนำเราในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

9.1           ความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราทราบดีว่าการเคารพความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะรักษาความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราได้ ดังนั้น เราจึงได้พัฒนากระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และเราใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

เรามีทีมงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลและมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจของเรา เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

9.2           ความมุ่งมั่นของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยแนวทางการคุ้มครองและการป้องกันที่ทันสมัย เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดเตรียมกระบวนการและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าพนักงาน ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และ
ผู้ให้บริการของเรา เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ลูกค้าของเราได้ให้ความไว้วางใจเราในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่เราให้ความคุ้มครองแก่ท่าน ทั้งในช่วงระยะเวลาที่เข้าทำประกันภัยแต่เริ่มแรกและระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เราตระหนักถึงบทบาทของเราว่าเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะไม่ทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เราอาจทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่ามีข้อเสนอที่มีค่าตอบแทนที่น่าสนใจและมีลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา

9.3           ความมุ่งมั่นของเราต่อการสนทนาและความโปร่งใส

ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก เรามีบทบาทเชิงรุกในนโยบายสาธารณะและการพิจารณาทางด้านกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อท่าน เราจะดำเนินการเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน