ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบมจ. แอกซ่าประกันภัย ("แอกซ่า") มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของแอกซ่า แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับแอกซ่าคือ การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า แอกซ่าจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) สำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอกซ่า ดังนั้นแอกซ่าขอให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้หากท่านได้ดำเนินการยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วแอกซ่าจะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ

1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอกซ่า

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอกซ่าได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของแอกซ่า และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอกซ่าได้ โดยที่ท่านสามารถเลือกที่จะแจ้งหรือไม่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่แอกซ่าผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากแอกซ่า

แอกซ่าสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของแอกซ่าได้อย่างต่อเนื่องแอกซ่าอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอกซ่าได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของแอกซ่า

แอกซ่าอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันของแอกซ่า และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล
จากส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของแอกซ่านั้น โดยอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ
คำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอกซ่าโดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยแอกซ่า และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของแอกซ่า

2. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของแอกซ่านั้น จะถูกนำไปรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือประมวลผลโดยบริษัทและ/หรือเปิดเผยหรือโอนไปยังบริษัทแม่  บริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของแอกซ่า โดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการของแอกซ่าเพราะแอกซ่ามุ่งหวังว่าจะได้มอบประสบการณ์และการให้บริการที่ดีที่สุด รวมถึงนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยแอกซ่า

ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากแอกซ่าไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโดยแอกซ่าและ/หรือบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของแอกซ่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่แอกซ่า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่แอกซ่าแล้ว แอกซ่าจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของแอกซ่า

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แอกซ่าจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้แอกซ่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

 • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่แอกซ่า หรือ
 • เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยแอกซ่า และบริษัทร่วมของแอกซ่า  หรือ
 •   ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
 •   ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
 •   การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น แอกซ่าอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของแอกซ่าตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ แอกซ่ายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

แอกซ่าอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ และระบบธุรกรรมออนไลน์ ของแอกซ่าและการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของแอกซ่าซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับแอกซ่า หรือเข้ามาดำเนินการในนามของแอกซ่านั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของแอกซ่าไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่แอกซ่าได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของแอกซ่า องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของแอกซ่า ด้วยเช่นกันในบางโอกาสแอกซ่าอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ

4. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

แอกซ่าจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

5. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

แอกซ่ามีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับการแจ้งครั้งล่าสุดจากท่าน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ แอกซ่ายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

6. การปฏิเสธความรับผิด

แอกซ่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ แอกซ่าไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ในแง่ของความแม่นยำ ความถูกต้อง การตรงเวลา ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าแอกซ่าจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษหรือ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

7. สิทธิในการจัดการข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยด้วยเหตุบางประการ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการ