ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับเว็บไซด์แอกซ่าประกันภัย

บมจ. แอกซ่าประกันภัย ได้จัดเตรียมเว็บไซด์นี้้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วเพื่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร บริษัทแอกซ่าประกันภัยประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน และบริษัทในเครือทั้งหมดไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอื่น ๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเลย บริษัทฯไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกข้อมูลข่าวสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์นี้ยกเว้นการนำไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช้การพาณิชย์หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

เว็บไซด์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลหรือมีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้บริษัทฯทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเข้าสู่เว๊บไซด์ของบริษัทฯพึงทราบด้วยตนเองและระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกำจัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัท ฯ ไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอย่างอื่น ในทุกกรณี

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. แอกซ่าประกันภัย ให้พันธสัญญาว่าจะปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคลสำหรับท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้บริษัทฯได้แจ้งให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความลับของข้อมูลข่าวสาร บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทย และ/หรือ บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มแอกซ่า และ/หรือ บริษัทฯที่เกี่ยวเนื่องกับแอกซ่าประกันภัยที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือตั้งอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทยอาจจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทฯที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรง รวมทั้ง บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทยอาจจะทำการโอนย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มแอกซ่าดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทยจะทำการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรงหากได้รับการร้องขอจากท่าน โดยจะทำการลบหรือทำลายของมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ


* เอกสารชุดนี้ไม่

ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง