ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

รายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (AXA Smart Traveller Plus) ผ่านช่องทาง UOB TMRW Application

รายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (AXA Smart Traveller Plus) ผ่านช่องทาง UOB TMRW Application

สำหรับลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ซื้อประกันภัยการเดินทางแอกซ่าสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ผ่าน UOB TMRW Application และมีค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ รับฟรี Grab E-Coupon (GrabGifts) มูลค่าสูงสุด 500 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย   : 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น :

1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แอกซ่าสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ผ่าน UOB TMRW Application ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

2. ในทุก ๆ ยอดการซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แอกซ่าสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการรับ Grab E-Coupon (GrabGifts) ในทุกแผนประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

3. บริษัทฯ จะจัดส่ง Grab E-Coupon (GrabGifts) ไปตามที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทางที่ท่านระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ Grab E-Coupon (GrabGifts) 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดกรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนด โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ

6. สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัย ในกรณที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ของโดยผู้เอาประกันภัย

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากอีเมลไม่ถูกต้อง (จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บริษัทจัดส่ง Grab E-Coupon (GrabGifts) ไปทางอีเมล

8.  Grab E-Coupon (GrabGifts) มีอายุ 120 วันหลังจากวันที่บริษัทฯ จัดส่งคูปองไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่าน

9. ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

10. เงื่อนไขการใช้ Grab E-Coupon (GrabGifts) จะเป็นไปตามที่ Grab ประเทศไทย กำหนด

11. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AXA Customer Service 02-118-8111 หรือ axathai@axa.co.th