ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจบริการของคุณ

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
  • การประกันภัยสำหรับเงิน
  • การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

แผนสมาร์ทแพลน เซอร์วิส (Smart Plan Service) เหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในด้านการให้บริการที่ไม่มีสต๊อกสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย เช่น รถตัดผม ร้านนวด ร้านซักรีด ฯลฯ ที่มีทุนประกันภัยไม่เกิน 30 ล้านบาท

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองหลักPlan A : แผนมาตรฐานPlan B : สร้างแผนความคุ้มครองตามต้องการ
ทุนประกันภัย / วงเงินจำกัดความรับผิด (บาท)ทุนประกันภัยสูงสุด / วงเงินจำกัด ความรับผิดสูงสุด (บาท)อัตราเบี้ยประกันภัย
Basic PlanClassic PlanGold Plan

1

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด (เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยจากการระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ, ภัยจากควัน, ภัยไฟป่า, ความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ, การจลาจลและนัดหยุดงาน, การกระทำป่าเถื่อนหรือมีเจตนาร้าย เป็นต้น)

โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

กระจกติดตั้งตรึงตรา

ค่าเสียหายส่วนแรก : 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ยกเว้นไฟไหม้ และฟ้าผ่า

1,000,000

2,000,000

3,000,000

30 ล้านบาท

อัตราเบี้ยประกันภัยตามตารางด้านล่าง

น้ำท่วม

ค่าเสียหายส่วนแรก : 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 25,000 บาท ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

10,000

10,000

10,000

10% ของทุนประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทุกๆ ความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 100 บาท

ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ,แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ)

100,000

100,000

100,000

30% ของทุนประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ทุกๆ ความคุ้มครอง 100,000 บาท จ่ายเพิ่ม 50 บาท

ความคุ้มครองพิเศษสําหรับการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ความเสียหายของเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องยนต์กลไกที่ เกิดจากไฟไหม้หรือฟ้าผ่า

ค่าเสียหายส่วนแรก : 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

20,000

30,000

100,000

ทุกๆความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 50 บาท

การแตกหักของป้ายโฆษณาและป้ายนีออน ค่าเสียหายส่วนแรก : 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000

20,000

30,000

50,000

ทุกๆ ความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 70 บาท

ค่าซ่อมแซมทางเข้าที่เกิดจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

50,000

50,000

50,000

50,000

ฟรีความคุ้มครอง

ค่าเช่าร้านชั่วคราว (สูงสุด 30 วัน, ต่อวัน)

1,000

2,000

3,000

4,000 บาท/วัน

ทุกๆ 1,000 บาท/วัน จ่ายเพิ่ม 30 บาท

ค่าใช้จ่ายสําหรับทีมผจญเพลิงและการดับเพลิง

10,000

20,000

30,000

1% ของทุนประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ฟรีความคุ้มครอง

การขนย้ายซากปรักหักพัง

10,000

20,000

30,000

1% ของทุนประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ฟรีความคุ้มครอง

2

การประกันภัยเงิน

10,000

20,000

30,000

50,000

ทุกๆ ความคุ้มครอง 10,000 บาท จ่ายเพิ่ม 50 บาท

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมภาษีและอากรแสตมป์)

1,850

3,700

5,550

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมภาษีและอากรแสตมป์)

1,480

หมายเหตุ : เฉพาะ แผน B ท่านจะได้รับความคุ้มครองขั้นต่ำตามแผนมาตรฐาน Basic Plan และสามารถเพิ่มความคุ้มครองตามต้องการได้