เช็คราคา

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

แอกซ่าขอแนะนำประกันภัยสุขภาพที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทั่วไป คุ้มครองได้อย่างครบวงจร เมื่อคุณเลือก สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ นอกจากนั้นแอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย ด้วยประกันภัยสุขภาพที่ดูแลคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถใช้ชิวิตได้อย่างสบายใจ หายห่วง

สิทธิพิเศษ

 • การล้างไตแบบผู้ป่วยนอกในกรณีไตวายเรื้อรังและการรักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก
 • การปลูกถ่ายอวัยวะได้แก่ ไขกระดูกหัวใจ ไต ตับ ปอด
 • ค่าบริการทางทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • การแท้งบุตรเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียม
 • ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องผ่าตัด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
 • เงินสิทธิพิเศษ ในกรณีเสียชีวิต
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐานจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
BASICCLASSICDELUXE

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (บาท/คน)

1,500,000

2,500,000

5,000,000

A.

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

1.

ค่าห้องและค่าอาหาร และค่าการพยาบาล ไม่เกิน (ต่อวัน)

8,000

10,000

12,000

2.

ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

3.

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

4.

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรคที่ เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

5.

ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

6.

การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

7.

ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

8.

ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ (1 ครั้ง/วัน)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

9.

ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (ต่อครั้ง)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

10.

กายอุปกรณ์เทียม (ที่ใส่ในร่างกาย)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุผลตามมาตรฐาน

11.

พยาบาลพิเศษที่โรงพยาบาล/และหรือที่บ้าน (ต่อครั้ง) (สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน)

ไม่เกิน 30 วัน

ไม่เกิน 45 วัน

ไม่เกิน 60 วัน

12.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุ เท่านั้น (ต่อครั้ง)

30,000

50,000

70,000

13.

การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

15,000

15,000

15,000

14.

การปลูกถ่ายอวัยวะ (ต่อปี)

500,000

700,000

1,000,000

B.

การบริการทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

15,000

25,000

50,000

C.

ผลประโยชน์พิเศษสำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (จ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวน)

50,000

70,000

100,000

D.

การล้างไต และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุด-ตลอดชีพ)

150,000

300,000

500,000

การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุด-ตลอดชีพ)

150,000

300,000

500,000

E.

การเสียชีวิต อวัยวะ รวมการฆาตรกรรม และมอเตอร์ไซค์เต็มทุนหรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2)

100,000

100,000

100,000

F.

การให้สิทธิพิเศษ

1.

การให้สิทธิพิเศษ - กรณีเสียชีวิต

30,000

30,000

30,000

2.

บริการฉุกเฉิน*

2,500,000

2,500,000

2,500,000

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต*

G.

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

750,000

1,500,000

2,500,000

H.

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (สำหรับผู้ที่บริษัทฯ รับรองการต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น)

10,000,000

15,000,000

25,000,000

ความคุ้มครองพิเศษ (เลือกได้)

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

Annual limit (Baht)

รวมถึง ค่าปรึกษาแพทย์ ค่าเอ็กซ์เรย์พิเศษ MRI, CT and ECG

20,000

30,000

50,000

หมายเหตุ

 1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (บาท/คน) ต่อไปนี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมวงเงินการให้บริการฉุกเฉิน* ในข้อ F
 2. A14 ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับอวัยวะ และจัดหาอวัยวะ รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้บริจาค
 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศนี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมวงเงินการให้บริการฉุกเฉิน* ในข้อ F
 4. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดของตลอดระยะเวลาที่มีการต่ออายุ ข้อ H นี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมวงเงินการใช้บริการฉุกเฉิน* ในข้อ F
 5. การบริการรับรองค่าสินไหมในต่างประเทศ จะต้องมีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็กจะต้องได้รับการแจ้งกับบริษัทฯ ก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ของวงเงินผู้ป่วยนอก แต่หากมีการแจ้งบริษัทฯก่อนจะได้รับการพิจารณาภายใต้ข้อ A การอยู่การรักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด
 7. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับกลุ่มอาชีพ 1-3 เท่านั้น