ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

สบายดี มาย โฮม ประกันบ้าน และคอนโดออนไลน์

ปกป้องบ้าน และคอนโดที่คุณรัก ด้วยความคุ้มครองที่ดีที่สุด

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • เลือกความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านตามความเสียหายจริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
 • คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ
 • คุ้มครองความเสียหายของกระจกที่ติดตั้งถาวร
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • เลือกความคุ้มครองได้ทั้งแบบ 1 ปี และ 3 ปี
 • ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
 • ซื้อผ่านออนไลน์ได้ พร้อมรับกรมธรรม์ทันที

สบายดี มาย โฮม ประกันที่อยู่อาศัย บ้าน และคอนโดมิเนียมจากแอกซ่าประกันภัย

พร้อมดูแลบ้าน และคอนโดของคุณด้วย สบายดี มาย โฮม ประกันบ้าน และประกันคอนโดมิเนียม จากแอกซ่า ประกันภัย เราพร้อมให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อบ้าน รวมไปถึงกระจกที่ติดถาวรกับตัวบ้าน รวมถึงทรัพย์สินภายในบ้าน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (โดยไม่นำเงื่อนไขการเฉลี่ยความรับผิดมาใช้) ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว และลูกเห็บ รวมถึงความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอีกด้วย มั่นใจได้ว่าประกันภัยบ้านของเราไม่มีความรับผิดส่วนแรกแน่นอน

แอกซ่า ประกันบ้าน และประกันคอนโดมิเนียม ยังพร้อมดูแลไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของอยู่อาศัยเอง ผู้เช่า หรือเจ้าของบ้านปล่อยเช่าระยะยาวเพื่ออยู่อาศัย บ้านใหม่ปี 2566 หรือบ้านเก่าแค่ไหน เราพร้อมคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัยของคุณ ประกันภัยเริ่มต้นที่ 1,176 บาทต่อปี ซื้อผ่านออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ได้ทันที

*สบายดี มาย โฮมเป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสบายใจ มาย โฮม

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครองแผนประกันที่อยู่อาศัย สบายดี มาย โฮม

ข้อตกลงความคุ้มครอง
จำนวนจำกัดความรับผิดชอบ(บาท)

1. อัคคีภัย

ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวชน และ/หรือการชนของ ยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ, ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุ ที่ตกจากอากาศยาน, ภัยจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

1.1 สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)

เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายโดยเฉลี่ยจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าจริง

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสิ่งปลูกสร้าง

(สูงสุดไม่เกิน 30 ล้าน)

1.2 ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายโดยเฉลี่ยจะไม่ถูกนำมาใช้กรณีมีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าจริง

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

( 5% - 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสิ่งปลูกสร้าง ขั้นต่ำ 200,000 - สูงสุด 2 ล้าน)

2. กลุ่มภัยธรรมชาติ

2.1 ภัยจากลมพายุ

2.2 ภัยจากน้ำท่วม

2.3 ภัยจากแผ่นดินไหว

2.4 ภัยจากลูกเห็บ

รวมกันทุกภัยไม่เกิน 20,000 บาท

3. การประกันภัยกระจก (กระจกที่ติดตั้งถาวร)

เฉพาะกรณีที่สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ได้คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ภัยนี้เท่านั้น)

5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)

4. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงการรับผิดตามกฎหมายจากอัคคีภัย และภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ)

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมด

(ขั้นต่ำ 500,000 บาท)

การจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย

 

_______________________________________

เงื่อนไขการรับประกันภัย และข้อยกเว้น

 1. ใบเสนอราคาออนไลน์สำหรับอาคารที่สร้างด้วยคอนกรีต และเหล็กเท่านั้น (มากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมดเป็นคอนกรีต หรืออิฐ)
 2. ไม่รับประกันบ้านอยู่อาศัยที่ใช้เพื่อการเช่าระยะสั้น (ให้เช่ารายวัน หรือรายสัปดาห์)
 3. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Value)
 4. คุ้มครองแบบไม่นำหลักการเฉลี่ยมาใช้ (First Loss) สำหรับทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
 5. ไม่รับประกันสิ่งปลูกสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพ และอำเภอสะบ้าย้อย
 6. แอกซ่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการรับประกัน รวมถึงเบี้ยประกันภัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง:

 1. ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อวินาศกรรม การประกาศกฎอัยการศึก
 2. ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนหรือในนามของผู้เอาประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองเงินสด เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณีทรัพย์สินอื่นๆ ในหมวดเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น

แอกซ่า สบายดี มาย โฮม ประกันบ้าน และประกันคอนโดออนไลน์ เราให้ความคุ้มครองเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อความเสียหายต่อบ้าน (รวมไปถึงกระจกที่ติดกับตัวบ้าน) และทรัพย์สินภายในบ้านตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ สามารถซื้อได้ทั้งกรณีเป็นเจ้าของอยู่อาศัยเอง ผู้เช่า หรือเจ้าของบ้านปล่อยเช่าระยะยาวเพื่ออยู่อาศัย เลือกได้ทั้งแบบคุ้มครอง 1 ปี และแบบ 3 ปี

สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมรากฐาน) รวมไปถึง ผนัง กำแพง ประตูบ้าน ประตูรั้ว ของบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด คอนโด และอาคารย่อยอื่นๆที่อยู่ในบริเวณรั้วบ้านได้แก่ โรงรถ เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น

ทรัพย์สินภายในบ้าน หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

ทรัพย์สินภายในบ้านที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000.- บาท เหรียญ ธนบัตร หรือเอกสารทางธุรกิจ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะทุกชนิด ทรัพย์สินในหมวดอุปโภคบริโภค คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น ท่านสามารถดูรายการทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองทั้งหมดได้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สบายดี มาย โฮม ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

กรณีมีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าจริง เงื่อนไขการเฉลี่ยความรับผิดจะถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณจำนวนค่าสินไหมทดแทน โดยจะลดลงตามอัตราส่วนต่างของมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพยสินและจำนวนเงินเอาประกันภัย เช่น ท่านเลือกทุนประกันภัย 1 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่คือ 2 ล้านบาท อัตราส่วนต่างของมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินและจำนวนเงินเอาประกันภัยคือ 1ล้าน/2ล้าน หรือ 50% หากความเสียหายเป็นเงิน 1 ล้านบาท ท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท x 50% = 500,000 บาท

เงื่อนไขการเฉลี่ยความรับผิดจะไม่ถูกนำมาใช้กรณีที่มีการเอาประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าจริง เช่น ท่านเลือกทุนประกันภัย 1 ล้านบาทในขณะที่มูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน ทั้งหมดคือ 2 ล้านบาท และความเสียหายนั้น ๆ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท อย่างไรก็แล้วแต่ หากความเสียหายนั้น ๆ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ท่านจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทเท่านั้น

จำนวนเงินที่ท่านจะได้รับชดเชยจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลาหรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย

ไม่ บ้านของท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนที่มีการระบุจำนวนเงินเอาประกันภัย/หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

บ้านของท่านจะยังได้รับความคุ้มครองในกรณีที่ไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่อาศัยไม่มากกว่า 60 วัน กรณีที่จะไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่อาศัยเกิน 60 วัน กรุณาติดต่อแอกซ่าสำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนที่บ้านจะไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่อาศัย

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับคอนโดมิเนียมที่นิติบุคคลจัดหาจะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางเท่านั้น ท่านสามารถซื้อ สบายดี มาย โฮม เพื่อคุ้มครองทรัพย์ที่เป็นของท่านได้

ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสำหรับสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวหรือทรัพย์สินภายในบ้านอย่างเดียวได้ หรือท่านสามารถเลือกจะซื้อความคุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินได้

ทุนประกันภัยตามที่ปรากฏในช่องให้เลือกเป็นทุนประกันที่แนะนำตามพื้นที่ใช้สอยของบ้านของท่าน ท่านสามารถเลือกทุนประกันภัยใดก็ตามที่อยู่ในช่องให้เลือกซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่จะสร้างบ้านของท่านขึ้นมาใหม่และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสร้างบ้าน เช่น ค่าวิชาชีพ(วิศวกร, สถาปนิก) และ ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินเป็นต้น

ทุนประกันภัยที่ท่านเลือกควรเท่ากับจำนวนการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เป็นไปได้สูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น หากจัดการทดแทนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเท่ากับ 2 ล้านบาท แต่ทั้งนี้หากท่านคิดว่าความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดมากสุดในคราวเดียวคือ 1 ล้านบาท ท่านสามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็น 1 ล้านบาทได้

ท่านสามารถซื้อได้เพียงกรมธรรม์เดียวสำหรับบ้านหนึ่งหลัง ท่านควรเลือกทุนเอาประกันที่เหมาะสมสำหรับบ้านของท่านในหนึ่งกรมธรรม์ กรณีที่บ้านของท่านมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 750 ตารางเมตรหรือทุนเอาประกันภัยที่มีให้เลือกในหน้าซื้อกรมธรรม์ไม่เพียงพอ โปรดติดต่อแอกซ่าเพื่อขอรับข้อเสนอกรมธรรม์

ได้ ท่านสามารถระบุธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารส่วนใหญ่จะยอมรับกรมธรรม์สบายดี มาย โฮมเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับธนาคารของท่านอีกครั้งสำหรับกรณีเฉพาะของท่าน

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาสัญญาการเช่า ท่านสามารถซื้อสบายดี มาย โฮม ได้กรณีที่สัญญาการเช่าของท่านไม่น้อยกว่า 1 เดือนขึ้นไป

ท่านจะได้รับจดหมายเพื่อแจ้งการต่ออายุกรมธรรม์ของท่านผ่านทาง e-mail ที่ท่านระบุตอนซื้อกรมธรรม์ กรณีที่ท่านไม่ได้รับ email หรือจดหมายใด ๆ โปรดติดต่อแอกซ่า

กรณีที่ท่านซื้อกรมธรรม์ผ่านตัวแทน หรือโบรคเกอร์ กรุณาติดต่อตัวแทนหรือโบรคเกอร์ของท่านเพื่อทำการเปลี่ยนข้อมูล

กรณี่ท่านซื้อกรมธรรม์ผ่าน AXA โดยตรงผ่านหรือผ่านหน้าเว็บไซต์ของ AXA โปรดติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง

E-Mail : axathai@axa.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2118 8111

กรุณาส่งเอกสารการเคลมมาเพื่อเรียกร้องความเสียหายตามที่อยู่ด้านล่าง
ที่อยู่ : แผนกสินไหม แอกซ่าประกันภัย เลขที่ 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับเคลมของท่าน โปรดติดต่อ
E-Mail : claims@axa.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2118 8000