ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ (สายด่วน 24 ชม. 0-2118-8111)

แจ้งเคลมออนไลน์

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบ แล้วกดส่ง

แบบแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลและกดบันทึก
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบ และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์

1 การแจ้งอุบัติเหตุ
2 ให้ข้อมูลรายละเอียดการเกิดเหตุกับช่องทางที่ติดต่อ โดยเน้นข้อมูลสำคัญดังนี้
3 ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ AXA Hotline และเจ้าหน้าที่สำรวจภัย (ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ / ลักษณะการเกิดเหตุ / การเกิดเหตุที่มีคู่กรณี / ฯลฯ)
 1. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก-จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯและในกรณีที่ท่านทำประกันภัยประเภท 3 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก บริษัทฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุ หรือสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไปท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
 2. กรณีรถประกันเป็นฝ่ายผิด-ให้ชื่อ ที่อยู่ของท่านแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ) และเคลื่อนย้ายรถเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการจราจรภายหลังจากการยอมรับผิดแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปถึง
 3. กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด-อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ (โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุให้ทำการตรวจสอบ)
 4. กรณีมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง และอย่าดำเนินการตกลงค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน ทั้งนี้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเป็นความผิดทางอาญา ท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้

ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยหากทราบทะเบียนรถของคู่กรณี ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นหลักฐาน ยกเว้นกรณีที่ไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี

กรณีรถของท่านถูกยึดไว้เพื่อตรวจสอบสภาพที่สถานีตำรวจ ควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งของมีค่าภายในรถ และลงบันทึกประจำวันด้วย

 1. แจ้งเคลมกับทางศูนย์รับแจ้ง (AXA HOTLINE) ที่หมายเลย 0-2118-8111 ทันทีที่ทราบ
 2. รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หมายเลข 1192 พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียน สี หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถัง สถานที่ และวันเวลาที่หาย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lostcar.co.th
 3. ในกรณีที่รถยนต์ที่เอารถประกันไว้สูญหาย และผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท โดยได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์แล้ว บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
4 ดำเนินการนำรถเข้าจัดซ่อม ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์คู่สัญญา หรือติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์หากท่านได้รับบัตรติดต่อเพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่อไป
 1. บริษัทฯจะจัดซ่อมรถของท่านคืนสู่สภาพปกติที่อู่ที่บริษัทฯได้ทำสัญญาเป็นคู่ค้าไว้ หากท่านประสงค์จัดซ่อม รถที่อู่นอกสัญญาที่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้บริษัทฯรับทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อทำการคุมราคาและท่านต้องเป็นผู้สำรองจ่ายตามยอดที่ทางบริษัทฯได้อนุมัติ และนำส่งเอกสารมาตั้งเบิกกับทางบริษัทฯ
 2. บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนอะไหล่ ในกรณีที่บริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจัดซ่อมคืนสภาพได้
 3. ก่อนส่งมอบรถให้แก่อู่ ควรตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในรถและสภาพรถรอบคัน โดยให้อู่ทำบันทึกรายการใบรับรถทุกครั้ง และลงนามรับทราบทุกครั้ง ไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆไว้กับรถ
 4. การตรวจรับรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียดในที่ที่แสงสว่างพียงพอ หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย สามารถแจ้งให้ทางอู่ทำการแก้ไขโดยทันที
 5. ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานซ่อม และหากท่านประสบปัญหาใดๆในการจัดซ่อม สามารถแจ้งให้บรัษัทฯทราบโดยทันที
 6. กรณีที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อส่วนร่วมจ่ายต่างๆ อู่ในสัญญาจะเป็นผู้เก็บเงินส่วนดังกล่าวจากท่าน
 1. กรณีเคลมสดและเคลมนัดหมาย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมีคู่กรณี
  1.1ใบเคลมและสำเนาใบขับขี่ หรือบัตรติดต่อพร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในบัตรติดต่อ
  1.2 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. กรณีเคลมแห้ง หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีไม่มีคู่กรณี
  2.1 แบบฟอร์มแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์
  2.2 สำเนาใบขับขี่
  2.3 หนังสือมอบอำนาจ เมื่อไม่ได้มาด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  2.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. ใบเคลม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบขับขี่
 4. สำเนาทะเบียนรถ
 5. รูปถ่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนซ่อม ระหว่างซ่อม และหลังซ่อม
 6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร กรณีประสงค์ให้โอนเงิน
 7. หนังสือมอบอำนาจ เมื่อไม่ได้มาด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. กรณีบาดเจ็บ
  1.1 บันทึกประจำวัน
  1.2 สำเนาบัตรประชาชนคนเจ็บ
  1.3 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง
  1.4 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
  1.5 สัญญาประนีประนอมยอมความ (แล้วแต่กรณี)
  1.6 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. กรณีเสียชีวิต
  2.1 บันทึกประจำวัน
  2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
  2.3 สำเนาใบมรณบัตร
  2.4 สำเนาบัตรประชาชนทายาท
  2.5 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง (ถ้ามีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต)
  2.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ถ้ามีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต)
  2.7 สัญญาประนีประนอมยอมความ (แล้วแต่กรณี)
  2.8 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
5 หลักการชดใช้สำหรับประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ