ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับ COVID-19

กรณียกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้เอาประกันภัยติดเชื้อ COVID-19 จะเคลมอะไรได้บ้าง?

หากผู้เอาประกันภัยพบว่าตัวเองได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็น COVID-19 จริงก่อนวันเดินทางและเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้ ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองสำหรับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือ ค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนได้จากที่ใดและการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีความกังวลใจไม่อยากเดินทาง ขอยกเลิกกรมธรรม์และขอค่าเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่?

สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์พร้อมทั้งขอคืนเบี้ยประกันภัยได้เต็มจำนวนหรือแจ้งเลื่อนความคุ้มครองได้ สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเลื่อนความคุ้มครอง แต่ไม่สามารถขอคืนเบี้ยได้ หรือสามารถขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นแบบรายปีโดยจ่ายเบี้ยเพิ่มเติม และผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเท่านั้น

กรณีเป็นไข้หวัดและรอผลตรวจเชื้อไวรัสต้องเดินทางวันนี้หรือพรุ่งนี้และแพทย์แนะนำว่าควรงดการเดินทาง จะเคลมอะไรได้บ้าง?

ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองหากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นหากแพทย์ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นการเจ็บป่วยร้ายแรง เช่น COVID-19 แต่เป็นเพียงผู้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังหรือกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นและแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง กรมธรรม์ภายใต้หมวดนี้จะยังไม่คุ้มครอง แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งบริษัทเพื่อขอยกเลิกหรือเลื่อนความคุ้มครองได้ ตามเงื่อนไขในข้อด้านบน

กรณีสายการบินเลื่อนไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยเดินทางล่าช้า จะเคลมอะไรได้บ้าง ?

ภายใต้หมวดความล่าช้าในการเดินทาง กรมธรรม์จะคุ้มครองการล่าช้า 8 ชั่วโมงติดต่อกัน อันเนื่องมาจาก

 1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
 2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
 3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของประเทศใดๆ

ดังนั้นสายการบินเลื่อนไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์

กรณีสายการบินยกเลิกไฟล์ทตามคำสั่งหรือคำแนะนำรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกการเดินทาง จะเคลมอะไรได้บ้าง?

ภายใต้หมวดยกเลิกการเดินทางจะคุ้มครองหากการเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกยกเลิกอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย ดังนั้นกรณีสายการบินยกเลิกไฟล์ทจึงไม่คุ้มครอง อีกทั้งยังตกอยู่ภายใต้

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์

4. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก ข้อบังคับหรือการควบคุมของรัฐบาล

ก่อนเดินทาง กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเดินทางแต่มีคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลหรือสายการบินว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน Fit to Fly จะเคลมค่าตรวจสุขภาพได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากหากยังไม่เริ่มเดินทางกรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง อีกทั้งการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยและแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็น COVID-19 กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

หมวดค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทจะคุ้มครองค่ารักษาจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในทั้งนี้ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่ทำไว้กับบริษัท

หมวดการชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะพิจารณาให้ตามผลประโยชน์และภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกกักตัวไว้ไม่ให้เข้าประเทศปลายทางกรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

ในระหว่างถูกกักตัวหากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกไฟล์ท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หรือ Operational Reasons หรือ Technical Issue เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางได้ จะเคลมอะไรได้บ้าง?

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง เนื่องจากภายใต้หมวดความล่าช้าในการเดินทาง กรมธรรม์จะคุ้มครองการล่าช้า 8 ชั่วโมงติดต่อกัน อันเนื่องมาจาก

 1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
 2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
 3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นดังนี้

3. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลของประเทศใดๆ

ดังนั้นสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกไฟล์ทไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครอง 3 สาเหตุและตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้างต้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจกลับก่อนกำหนด สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จะเคลมอะไรได้บ้าง?

กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง เนื่องจากหมวดลดจำนวนวันเดินทางจะให้ความคุ้มครองกรณีหากจำนวนวันเดินทางของผู้เอาประกันภัยถูกลดจำนวนลงภายหลังจากได้เริ่มต้นเดินทางแล้ว เพราะสาเหตุการเสียชีวิตความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิตของผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และคาดว่าจะอยู่ต่อในต่างประเทศจนเกินระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครอง สามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองได้หรือไม่?

กรณีกรมธรรม์ที่ซื้อก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองช่วงระยะเวลาที่ถูกเลื่อนออกไป โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ภายใต้ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 15 วัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ COVID-19*

กรณีกรมธรรม์ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดเพื่อขอขยายระยะเวลาคุ้มครองโดยชำระเบี้ยเพิ่มเติม และห้ามซื้อประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองด้วยตนเอง เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์จะต้องเริ่มวันคุ้มครองที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยตนเองจะไม่มีความคุ้มครองในทุกกรณี

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ ไม่ขยายรวมถึง ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง ข้อตกลงคุ้มครองการพลาดการต่อเครื่องบิน ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

หากต้องการขยายระยะเวลาเอาประกันโดยต้องการให้คุ้มครองตามแผน ที่ซื้อไว้ทุกหมวดความคุ้มครอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง เนื่องจากผลประโยชน์การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ 15 วัน มีบางหัวข้อไม่คุ้มครอง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อขอขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยชำระเบี้ยเพิ่มเติม และห้ามซื้อประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครองด้วยตนเอง เนื่องจากการซื้อกรมธรรม์จะต้องเริ่มวันคุ้มครองที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นกรมธรรม์ที่ซื้อด้วยตนเองจะไม่มีความคุ้มครองในทุกกรณี

หากต้องการขยายระยะเวลาเอาประกันมากกว่า 15 วัน จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ axathai@axa.co.th ก่อนกรมธรรม์สิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เพื่อขอขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยชำระเบี้ยเพิ่มเติม ไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันเดินทางต้องเริ่มคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเดินทางจากประเทศไทยตลอดทริปการเดินทางนั้น

ระหว่างเดินทาง กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการเดินทางแต่มีคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลหรือสายการบินว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพหรือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน Fit to Fly จะเคลมค่าตรวจสุขภาพได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้วรู้สึกไม่สบายเป็นไข้ ไอ จะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากถึงประเทศไทย กรมธรรม์จะคุ้มครองไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัยในหมวดค่ารักษาพยาบาล หรือ ไม่เกิน 14 วันติดต่อกันเป็นกรณีพิเศษสำหรับการรักษาที่เกี่ยวกับ COVID-19 แต่หากเป็นการรักษาโรคอื่นๆ จะคุ้มครอง 7 วันติดต่อกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกกักตัวไว้หลังจากถึงประเทศไทยกรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่?

กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 1. การสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 2. ผู้เอาประกันภัยได้เดินทางกลับมาถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ
 3. ยี่สิบสี่ชั่วโมง (24 ชั่วโมง) นับจากเวลาที่กลับถึงประเทศไทย

ดังนั้นหากเกินระยะเวลาเอาประกันภัยกรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้วรู้สึกกังวลใจ จึงไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 จะเคลมค่าตรวจได้หรือไม่?

ไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากการตรวจสุขภาพเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ภายใต้หมวดค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้เอาประกันภัยกลับจากเดินทางแล้ว 1-2 สัปดาห์เริ่มรู้สึกไม่สบายเป็นไข้ ไอ จะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?

ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ดังนั้นหากเลยระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วกรมธรรม์ไม่คุ้มครอง

หากต้องการติดต่อบริษัทในเรื่องของการทำเคลมจะสามารถทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

 • แจ้งเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.AXA.CO.TH โดยคลิกที่เมนู บริการลูกค้า > แจ้งเคลม > แจ้งเคลมประกันกันภัยการเดินทาง เพื่อกรอกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
 • แจ้งเคลมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Line Official: @axathailand โทร: 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งอีเมล์แจ้งเคลมได้ที่ travelclaimsonline@axa.co.th
 • สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่น อาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

หากต้องการติดต่อบริษัทในเรื่องของการยกเลิกกรมธรรม์หรือขยายความคุ้มครองกรมธรรม์จะสามารถทำได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?

 • Line Official: @axathailand
 • Email: axathai@axa.co.th
 • โทร: 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง