ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยส่วนงานเบ็ดเตล็ด

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มแจ้งเคลมประกันส่วนงานเบ็ดเตล็ด)
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มแจ้งเคลม SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว้)
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลและกดบันทึก
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบ และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ก่อนส่งกรุณารวบรวมเอกสารประกอบอื่นๆและแบบฟอร์มทั้งหมดที่คุณกรอกเบื้องต้น กดส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาได้ที่แผนกสินไหม ที่อีเมลล์ axathai@axa.co.th

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันภัยเบ็ดเตล็ดและแจ้งเคลมประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว้

1 การแจ้งเคลมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 1. แจ้งเคลมผ่าน Website AXA ได้ที่ https://www.axa.co.th/
 2. แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Claims@axa.co.th
 3. สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย สำนักงานใหญ่ 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขา ทุกสาขา
 4. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์
  กรุณาติดต่อ ศูนย์ AXA Hotline 0-2118-8111 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 1. กรณีเกิดการโจรกรรม
  1.1 แจ้งการเกิดเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที
  1.2 ตรวจสอบสภาพความเสียหายเบี้องต้นของตัวอาคาร และทรัพย์สิน
  1.3 แจ้งความต่อสถานีตำรวจประจำท้องที่ พร้อมถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน
  1.4 คงสภาพความเสียหายของอาคารและทรัพย์สิน รวมทั้งหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ เข้าตรวจสอบ
 1. เอกสารประกอบการพิจารณาทุกกรณี
  1.1 แบบเรียกร้Œองค่าสินไหมเบ็ดเตล็ด
  1.2 ภาพถ่ายความเสียหาย
  1.3 ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จค่าซ่อมแซมความเสียหาย
  1.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. เอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหม
  2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
          2.1.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
          2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
          2.1.3 สำเนาโฉนดที่ดิน
          2.1.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
  2.2 กรณีนิติบุคคล
          2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
          2.2.2 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่หนังสือรับรองบริษัทระบุไว้
          2.2.3 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
  2.3 กรณีนิติบุคคลอาคารชุด
          2.3.1 สำเนาหนังสือแต่ตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
          2.3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
          2.3.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
          2.3.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 3. เอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมเฉพาะหมวด
  3.1 กรณีเกิดการโจรกรรม
          2.1.1 รายงานเหตุการณ์การเกิดเหตุ พร้อมชื่อผู้พบเห็นเหตุการณ์
          2.1.2 สำเนาบันทึกประจำวัน
          2.1.3 ภาพถ่ายความเสียหายโดยรอบ และ บริเวณจุดที่มีร่องรอยงัดแงะการเข้าออกสถานที่เอาประกันภัย
          2.1.4 เอกสารทางบัญชี หรือบัญชีแสดงทรัพย์สิน
          2.1.5 รายการทรัพย์สินที่สูญหาย และความเสียหายต่อตัวอาคาร
          2.1.6 หนังสือทะเบียนเช่าอาคาร และสัญญาว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี)
          2.1.7 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
  3.2 กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ร่างกายของบุคคลภายนอก
          3.2.1 ในกรณีความเสียหายเป็นทรัพย์สินทั่วไป
                  - รายงานเหตุการณ์ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก
                  - ภาพถ่ายของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
                  - บัตรพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่กระทำการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่
                  - เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
          3.2.2 ในกรณีความเสียหายเป็นรถยนต์
                  - รายงานเหตุการณ์ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก
                  - บัตรพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่กระทำการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่
                  - ในกรณีลูกค้านำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อม ให้ทางอู่หรือศูนย์ซ่อมประเมินราคาเบื้องต้น และให้ Fax.ใบเสนอราคามายังบริษัทฯ ก่อนการจัดซ่อม ที่หมายเลข 0-2285-6375
                  - ให้ทางอู่หรือศูนย์ซ่อมถ่ายรูปรถก่อนและหลังซ่อม
                  - เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
          3.2.3 ในกรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายของบุคคลภายนอก
                  - ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลภายนอก
                  - บัตรพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่กระทำการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่
                  - ภาพถ่ายแสดงบริเวณที่ร่างกายของบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ
                  - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริงเท่านั้น)
                  - ใบมรณะบัตรและใบชันสูตรศพ (กรณีเสียชีวิต)
                  - เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
  3.3 กรณีเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงาน
          3.3.1 เอกสารตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจักรจากทางผู้ดูแล
          3.3.2 รายงานสรุปสาเหตุความเสียหายจากทางผู้ดูแล
          3.3.3 ตารางบำรุงรักษาย้อนหลัง 6 เดือน
          3.3.4 ภาพถ่ายความเสียหายของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรแต่ละชิ้นที่ได้รับความเสียหาย
          3.3.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

2 การแจ้งเคลมประกันภัย SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว้
 1. แจ้งเคลมผ่าน Website AXA ได้ที่ www.axa.co.th
 2. แจ้งเคลมผ่านทางอีเมลได้ที่ Claims@axa.co.th
 3. สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งเคลมด้วยตัวท่านเองในวันและเวลาทำการที่ บมจ. แอกซ่าประกันภัย สำนักงานใหญ่ 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่สำนักงานสาขา ทุกสาขา
 4. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์
  - วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2118-8111
  - นอกเวลาทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาติดต่อ ศูนย์ AXA Hotline 0-2118-8111 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 1. เอกสารประกอบการพิจารณาทุกกรณี
  1.1 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน SME ดี๊ ดี/SME มีกันไว้
  1.2 ภาพถ่ายความเสียหาย
  1.3 ใบเสนอราคาหรือ ใบเสร็จค่าซ่อมแซมความเสียหาย
  1.4 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 2. เอกสารอื่นๆ
  1.1 สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือ หนังสือรับรองบริษัท
  1.2 รายงานการเกิดเหตุ
  1.3 รายงานวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย
  1.4 รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  1.5 เอกสารแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
  1.6 เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 กรณีประสงค์ขอให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

● อีเมล์:  customer.support@axa.co.th
● หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8111

บริษัทฯจะทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)