ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยการขนส่งสินค้า

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มแจ้งเคลมประกันการขนส่งสินค้า)
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มแจ้งเคลมประกันความรับผิดผู้ขนส่ง)
ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลและกดบันทึก
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตรวจสอบ และกดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ก่อนส่งกรุณารวบรวมเอกสารประกอบอื่นๆและแบบฟอร์มทั้งหมดที่คุณกรอกเบื้องต้น กดส่งแบบฟอร์มทั้งหมดมาได้ที่แผนกสินไหม ที่อีเมลล์ axathai@axa.co.th

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันภัยการขนส่งสินค้าและประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง

1 การแจ้งเคลมประกันภัยการขนส่งสินค้า
 1. สำหรับสินค้านำเข้า
  กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. สำหรับสินค้าส่งออก ให้แจ้งความเสียหายไปที่ผู้สำรวจภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
 1. ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ ว่ามีรูรั่วหรือไม
 2. ทำหมายเหตุในใบรับสินค้า หากว่าพบความเสียหายของซีลที่ล๊อกตู้คอนเทนเนอร์ หรือซีลที่ล๊อกตู้หายไป และหากเปิดพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย ให้แจ้งความเสียหายมาที่บริษัทฯ ในทันที
 3. หากพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย ห้ามมิให้รับสินค้าตามปกติ ยกเว้นแต่ได้มีการออกจดหมายทักท้วงให้กับผู้ขนส่งในทันที (เพื่อเป็นการทักท้วงว่าว่าสินค้าได้รับความเสียหายก่อนรับมอบ ให้หมายเหตุในใบรับสินค้าทุกครั้งก่อนรับสินค้าที่เสียหายจากผู้ขนส่ง)
 4. แจ้งความเสียหายไปยังผู้ขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 1. ต้นฉบับกรมธรรม์
 2. ต้นฉบับใบตราส่งทางเรือ หรือต้นฉบับใบตราส่งทางอากาศ
 3. รูปถ่ายสินค้า
 4. จดหมายเรียกร้องไปยังผู้ขนส่ง
 5. จดหมายตอบรับจากผู้ขนส่ง
 6. สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
 7. สำเนาใบแสดงปริมาณสินค้า (Packing List )
 8. ใบรับสินค้าพร้อมระบุหมายเหตุ
 9. รายงานสำรวจจากการท่าเรือ/ท่าอากาศยาน
 10. สำเนาเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้า
 11. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 12. จดหมายเรียร้องค่าเสียหายจากท่าน
 13. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าสินค้าเสียหาย (ถ้ามี)
 14. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
2 การแจ้งเคลมประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง
 1. แจ้งชื่อ-นามสกุล และหมายเลขติดต่อกลับที่แจ้งเหตุ
 2. แจ้งชื่อและหมายเลขติดต่อคนขับรถ
 3. แจ้งชื่อและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงาน ณ ที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งชื่อผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ รวมถึงชนิดของกรมธรรม์
 5. แจ้งสถานที่เกิดเหตุ วันที่และเวลาที่เกิดเหตุ
 6. แจ้งหมายเลขทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ และหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี (ถ้ามี)
 7. แจ้งประเภทสินค้าและจำนวน (ถ้าทราบ)
 1. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จัดหารถเพื่อมาขนถ่ายสินค้า พร้อมทั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่รถคันที่เกิดเหตุไม่สามารถขับต่อไปได้ และผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ช่วยป้องกันมิให้ผู้ใดมาขโมยหรือหยิบฉวยสินค้าออกจากที่เกิดเหตุ
 2. ประสานงานกับทางบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจว่าควรจะจัดหาผู้สำรวจภัยในพื้นที่ไปดำเนินการ หรือจัดผู้สำรวจภัยเฉพาะทางเข้าไปตรวจสอบ
 3. สำหรับการเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งสินค้า กรณีรถประกันเป็นฝ่ายถูก ให้จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่ท่านในสถานที่เกิดเหตุ
  4. สำหรับการเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งสินค้า กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้าย
 1. รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปจร.น.) โทร. 1197 ทันที พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียนรถ สีรถ หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง สถานที่ และวันเวลาที่หาย
 2. รีบจัดส่งเอกสารจำเป็นที่บริษัทฯ เรียกจากท่านให้เรียบร้อย เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหมให้ท่านโดยเร็ว
 3. หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัทฯ ทันทีและบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
 1. จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ระบุมูลค่าความเสียหาย
 2. ต้นฉบับรายงานความเสียหาย ซึ่งออกโดยท่าเรือ/ท่าอากาศยาน
 3. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 4. ต้นฉบับใบตราส่ง หรือรับรองสำเนาถูกต้องโดยสายเรือ
 5. ใบกำกับสินค้า (Invoice) ก่อนเกิดเหตุ
 6. ใบแสดงปริมาณสินค้า (Packing List)
 7. ใบส่งสินค้า
 8. หนังสือสำแดงสินค้าขาด/เกิน (ถ้ามี)
 9. สำเนาจดหมายเรียกร้องค่าเสียหายไปยังสายเรือ และ/หรือ คู่กรณี
 10. รายงานหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหาย และ/หรือ สูญหาย
 11. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
3 กรณีประสงค์ขอให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

● อีเมล์:  customer.support@axa.co.th
● หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8111

บริษัทฯจะทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)