ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการสังเกตการณ์และบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ภายในและบริเวณโดยรอบของอาคารและสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวด้วย เราจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หลังจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจะเรียกว่า ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 

1.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ)

 

2.      บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุตัวตนซึ่งเป็นภาพที่ติดจากกล้องวงจรปิดในและรอบๆ อาคารของเราและพื้นที่โดยรอบ

 

3.      วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.      การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภาพที่บันทึกไว้ข้างต้นสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัท และผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยของบริษัท ในการนี้ บริษัทจะจำกัดการเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิดในระดับสูงซึ่งจะมีการป้องกันโดยการใช้รหัสผ่าน (password) และโดยการบันทึกการเข้าสู่ระบบและการปฏิบัติการใด ๆ ของพนักงานปฏิบัติงาน และข้อมูลส่วนบุคคลมิอาจเข้าถึงได้โดยมิได้รับอนุญาตจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัท

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น การสำหรับการเป็นหลักฐานประกอบการสืบสวน

 

5.      ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ท่านได้เข้าอาคารหรือสถานที่ของบริษัท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดนั้นจะถูกลบ

 

6.      สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถขอรับสำเนา ขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือจะอธิบายเหตุผลในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้ โดยปกติ บริษัทจะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะมีคำขอเป็นอย่างอื่น

  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

บริษัทจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตามข้อมูลล่าสุดที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง กรุณาติดต่อบริษัทตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 7. ของนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม คำขอของท่านจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางกรณี บริษัทอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

  • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกตามที่ท่านระบุไว้ด้วยเหตุบางประการ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านแล้ว บุคคลภายนอกผู้รับโอนย่อมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

  • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้หากท่านคัดค้านวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทได้ให้ไว้ในกรมธรรม์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 7. ของนโยบายฉบับนี้ โปรดทราบว่าในบางกรณีบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ เช่น บริษัทต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการตอบกลับคำขอของท่านทุกกรณีผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านแจ้งให้บริษัททราบในคำขอการใช้สิทธิของท่านโดยเร็ว และหากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นผ่านช่องทางเดียวกัน

 

7.        รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/67 ถนนพระรามที่สี่ สาทร กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : โทร. 02 – 118 – 8111

(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ 9.30 – 18.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/67 ถนนพระรามที่สี่ สาทร กรุงเทพมหานคร

อีเมล: dpo@axa.co.th

ช่องทางการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : https://direct.axa.co.th/PDPA

 

8.      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม https://www.axa.co.th/privacy-policy-statement ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขล่าสุดของบริษัท

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

 

[ประกาศ ณ วันที่ 01/06/2565]