ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

.

โครงการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ที่มอบสิทธิประโยชน์นี้แทนความห่วงใยให้กับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ AIS One-2-Call! Top Up Insurance Loyalty Program เท่านั้น และผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเมื่อเติมเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยความคุ้มครองที่ท่านได้รับนั้นเป็นประกันภัยอุบัติเหตุของบมจ. แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.) 

 

เงื่อนไขโครงการ

 • พิเศษสำหรับลูกค้า AIS One-2-Call! ที่แสดงตนในนามบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 65 ปี และกดสมัครเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • ความคุ้มครองที่ท่านได้รับนั้น เป็นประกันภัยอุบัติเหตุของบมจ.แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.) ที่มอบสิทธิประโยชน์นี้แทนความห่วงใยให้กับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ AIS One-2-Call! Top Up Insurance Loyalty Program เท่านั้น และจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องเมื่อเติมเงินหรือใช้แพ็คเกจตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ฟรีประกันภัยอุบัติเหตุจากแอกซ่าโดยได้รับสิทธิความคุ้มครองระยะเวลาตาม SMS แจ้งสิทธิความคุ้มครอง
 • ในเดือนถัดไป ท่านจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการเติมเงิน เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับเต็ม สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 0 2118 8383
 • บมจ.แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรับประกันภัยในครั้งนี้ การให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์อื่นใด รวมไปถึงวัตถุประสงวค์ทางการตลาด การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บมจ.แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.)  ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลในการจัดเก็บ ใช้ หรือรวบรวม ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่บมจ.แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.) แต่งตั้งเท่านั้น

เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

 • คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ยกเว้น การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • การได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถใช้สิทธิ 1 หมายเลขต่อ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น โดยได้รับสิทธิคุ้มครองตาม ชื่อ-สกุล และเลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ AIS เท่านั้น กรณีที่เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองเลขหมาย จะต้องดำเนินการก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ
 • ผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน
 • ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 1 – 65 ปีบริบูรณ์ หากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอายุต่ำกว่า 1 ปี หรืออายุเกิน 65 ปี ณ วันที่เกิดอุบัติเหตุ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้
 • กรณีบุคคลที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นชาวต่างชาติ จะใช้เอกสารเป็น หนังสือเดินทาง
 • วันที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องอยู่ภายในเดือนที่ลูกค้าได้รับสิทธิความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่บมจ.แอกซ่าประกันภัย (AXA Insurance PCL.) ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 • ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 39 ปณจ.คลองเตย กรุงเทพฯ 10111 หรือ Line ID: AXA-CLAIM