ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งเคลมประกันภัยอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารการเคลมตามหมวดหมู่
ขั้นตอนที่ 3: การส่งแบบฟอร์ม
 • ส่งเอกสารเข้ามาที่
  บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมอุบัติเหตุ)
  414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยอุบัติเหตุ

1 กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลในเครือข่าย
2 กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลนอกเครือข่าย
3 เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล (Claims Form) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยผู้เรียกร้อง
 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริงเท่านั้น
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาบัตรประกัน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้อง
 5. กรณีที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยเป็นเด็ก กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) ด้วยทุกครั้ง
 6. กรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร
 7. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 8. กรณีที่ต้องการนำเอกสารฉบับจริงเรียกร้องกับบริษัทประกันอื่น กรุณาแจ้งด้วยทุกครั้ง
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 2. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา
 3. แบบฟอร์มการตรวจรักษาและผลการตรวจร่างกายผู้เอาประกัน
 4. กรณีอุบัติเหตุจราจร / สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจเกี่ยวกับคดี ได้รับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่ายอาการปัจจุบัน, สำเนาประวัติการรักษา
4 เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ระบุการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด กรอกโดยผู้รับประโยชน์
 2. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี และผลการสรุปคดี รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 3. สำเนาใบมรณบัตร, สำเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออกให้
 4. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของกรมตำรวจ หรือสำเนาใบรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรายงาน รับรองโดยหน่วยงานที่ออกให้
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่มีการจำหน่าย “ตาย” รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน
 6. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ (กรณีกรมธรรม์ระบุเป็น “ทายาทตามกฎหมาย” ) ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของบิดามารดาของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้เสียชีวิตมีการสมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นเด็ก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. กรณีผู้รับประโยชน์เป็นบริษัทฯ กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
 5. กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นบริษัทฯ และต้องการมอบค่าสินไหมให้แก่ทายาท กรุณาแนบสำเนาหนังสือจัดตั้งบริษัทฯ โดยระบุผู้มีอำนาจในการมอบฉันทะ
 6. กรณีไม่ระบุผู้รับประโยชน ต้องแนบใบยื่นเรื่องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกโดยมีอำนาจเจรจาและรับค่าสินไหมทดแทน
 7. รูปถ่ายงานฌาปนกิจศพ (ถ้ามี)
 8. เอกสารอื่นๆ กรณีบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม
 1. ใบสมัครงาน
 2. ใบบันทึกเวลาการทำงาน
 3. ใบบันทึกการรับ-จ่ายค้างจ่าย
5 การนำส่งเอกสารและผู้ประสานงาน

บมจ. แอกซ่าประกันภัย (แผนกสินไหมอุบัติเหตุ)
414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2118-8111
E-mail: paclaim@axa.co.th

6 ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
7 ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

กรุณาติดต่อศูนย์ AXA Customer Service 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30 – 18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำหรับการแจ้งเคลม / แจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

8 กรณีประสงค์ขอให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

● อีเมล์:  customer.support@axa.co.th
● หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8111

บริษัทฯจะทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)