ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกาศ “นโยบายการดูแลลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)”

อ้างอิงคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2566 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้มีการบังคับใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เกณฑ์ใหม่ สำหรับประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง แทนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สำหรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าประเภท 1 และ 3 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอประกาศ "นโยบายการดูแลลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV)" ดังต่อไปนี้

 
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัยและลูกค้าเดิมที่ยืนยันการต่ออายุภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลูกค้าจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปัจจุบันตลอดจนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัยและลูกค้าเดิมที่ยืนยันการต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเกณฑ์ใหม่ ตามคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงาน คปภ. ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเกณฑ์ใหม่

  • ลูกค้าจำเป็นต้องระบุชื่อผู้ขับขี่อย่างน้อย 1 คน และสูงสุดไม่เกิน 5 คน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
  • ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ตามที่แจ้งชื่อเอาไว้ตั้งแต่ต้น จะมีการกำหนดอัตราร่วมจ่ายส่วนแรก (excess) จำนวน 6,000 บาท
  • ข้อมูลที่ใช้สำหรับการระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ ได้แก่
    - ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
    - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    - เลขที่ใบขับขี่ที่ยังมีผลบังคับใช้ (สำหรับลูกค้าช่องทางออฟไลน์ จำเป็นต้องใช้สำเนาใบขับขี่ในการทำประกันภัย รวมถึงลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและสังคมโดยรวมต่อไป