ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

บินลัดฟ้า เชียร์ LIVERPOOL ติดขอบสนามกับ AXA

บินลัดฟ้า เชียร์ LIVERPOOL ติดขอบสนามกับ AXA

กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการบนเว็บไซต์ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) www.axa.co.th ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่ทำการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรายเดี่ยว ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ (ยกเว้น พ.ร.บ.), ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยสุขภาพ และ ประกันภัยบ้านและคอนโด โดยมีการชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัล ( สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อกรรมธรรม์ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 )
 • ผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับรางวัล จะต้องถือกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับใช้ (ยกเว้นประกันภัยการเดินทาง)
 • ร่วมรับสิทธิ์ลุ้น 1 กรมธรรม์/1 สิทธิ์
 • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง นับจากวันที่ซื้อ ถึง 31 มีนาคม 2562
 • บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.axa.co.th ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
 • ผู้ได้รับรางวัลสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ หลังจากการประกาศผลรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง สรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกัน
 • การเดินทางไปประเทศอังกฤษ จะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยที่นั่งผู้โดยสารชั้นประหยัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งช่องทางตัวแทน นายหน้า ธนาคาร และ บริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญในครั้งนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ วิดีโอ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ และ/หรือ ไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศอังกฤษ
 • สำหรับผู้โชคดีที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ แทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในแคมเปญนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของแคมเปญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ตัวอย่างเลขที่กรมธรรม์