เช็คราคา

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

สิ่งที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออุบัติเหตุ แอกซ่าสามารถคุ้มครองคุณได้ด้วย สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันภัยสุขภาพที่ให้คุณและครอบครัวมากกว่าความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000-5,000 บาทต่อปี คุณจะได้รับความคุ้มครองสูงถึงครั้งละ 300,000 บาทนอกจากนี้ เรายังมีแผนประกันภัยสุขภาพให้เลือกอีกมากมาย เพื่อความเหมาะสมสำหรับคุณและครอบครัว เพื่อที่คุณจะได้รับความคุ้มครอง และพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด

สิทธิพิเศษ

  • การล้างไตในกรณีโรคไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การรักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต) สูงสุดถึง 20,000 บาท
  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาทต่อครั้ง
  • การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาท

เอกสาร

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/ คน/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4

1.

การรักษาในโรงพยาบาล และ การผ่าตัด

1.1

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

1,500

2,000

3,000

5,000

ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ต่อวัน) ICU

3,000

4,000

6,000

10,000

1.2

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) รวมถึง

20,000

30,000

40,000

60,000

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ตามค่าใช้จ่ายจริง

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค

"

"

"

"

การติดตามผลการรักษา พยาบาลหลัง ออกจากโรงพยาบาล

"

"

"

"

ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

"

"

"

"

1.3

ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมไข้ของ แพทย์ ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

750

1,000

1,500

2,000

1.4

ผู้ป่วยนอกสำหรับอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง(ต่อครั้ง และรวมใน 1.2 กรณีต่อเนื่อง)

5,000

6,000

7,000

8,000

1.5

ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัด (ต่อครั้ง)

20,000

30,000

40,000

60,000

1.6

การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อครั้ง)

5,000

6,000

7,000

8,000

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด เฉพาะหมวด 1 (ต่อโรค/ ต่อครั้ง)

300,000

400,000

500,000

600,000

2.

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง และ การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก(ตลอดชีพ) **

การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก

50,000

60,000

70,000

80,000

3.

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ (อบ.2) *

50,000

60,000

70,000

80,000

4.

การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต)

20,000

20,000

20,000

20,000

หมายเหตุ

  1. สำหรับข้อ 1.2 (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) และ 1.5 (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์) จะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมอีกร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง แต่จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดรวมเฉพาะหมวด 1
  2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในปีที่เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์นี้เป็นครั้งแรก
  3. รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์- เต็มทุน